sd
line
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
home
 
تلگرام@ShahrdariBastam    اینستاگرام@Bastam_municipality *** سال نو مبارک *** روابط عمومی شهرداری بسطام پیشرو در روابط عمومی دیجیتال
 
مصوبات شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام در سال 1397
 

ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران(اصلاحي 1382/7/6)- شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و درصورت امكان با راه­ اندازي پايگاه رايانه ­اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

 

تذكر: اين مصوبات پس از طي مراحل قانوني قابل اجرا مي باشد.

 
 

جلسه صد و چهاردهم-  1397/12/22

 

1-نامه شماره 18363/1/5025 مورخ 97/12/19 فرمانداري محترم شهرستان در خصوص صورتجلسات شماره 109و110مطرح شد درخصوص زمين ورثه رضائي بند يك صورتجلسه 109با توجه به تعريض ها زمين وواگذاري يك قطعه به  شهرداري در مجموع ماده 101 قانون شهرداري لحاظ شده است وزمين با توجه به طرح جامع كه كاربري مسكوني دارد ونياز به طرح كميسيون ماده پنج الزامي ندارد .ودر خصوص بند چهار مصوبات  جلسه 110 اجاره مغازه هاي مجتمع شاهوار در مصوبه شورا رعايت ضوابط ومقررات مالي پس ازطي تشزيفات قانوني قيد شده ورعايت آئين نامه مالي شهرداري الزامي مي باشد .

2-نامه شماره مورخ در خصوص تعريض ملك وآزاد سازي حريم بارو وتوافق نامه شهرداري با خانم زكيه شفقي مطرح پس از بحث وبررسي توافق في مابين در 3ماده و6 تبصره پس از رعايت آئين نامه مالي شهرداري ورعايت مقررات وطي مراحل و تشريفات قانوني مورد تصويب واقع گرديد .

 

جلسه صد و سيزدهم-  1397/12/19

 

1-رسيدگي به مراجعات شهروندان واعلام پي گيري مسائل مطرح شده .

2-نامه شماره 11402مورخ 97/12/18 شهرداري بسطام ونامه شماره 31785مورخ 97/12/12 شركت تابش نور پايتخت پيمانكار پروژه نور پردازي حد فاصل ميدان امام صادق (ع) وبلوار شهدا مبني برافزايش بي رويه قيمت ها پس از بحث وبررسي شورا تا سقف 20 درصد قرار داد اوليه موافقت به افزايش حجم قرار داد را دارد لذا بادر نظر گرفتن مقررات وآئين نامه مالي شهرداري ورعايت موارد قانوني موافقت   مي گردد.         

 

جلسه صد و دوازدهم-  1397/12/15

 

1-نامه شماره 11283مورخ 97/12/15 شهرداري بسطام در خصوص صدور مجوز پروانه ساخت پلاك ثبتي 6284 باتوجه به اينكه مالك قصد اخذ مالكيت شش دانگ از طريق كميسيون ماده 147  اداره ثبت كه نياز به اجراي سقف اول مي باشد  لذا با توجه به سند مالكيت مشاع نامبرده وكاربري مسكوني زمين فوق الذكر ومساعدت با اخذ تعهد لازم برابر ضوابط پس از طي تشريفات اقدام لازم مبذول فرمائيد .

2-در ادامه بررسي بودجه سال 98 شهردارمحترم ومسئول امور مالي وعمران شهرداري در جلسه حضور يافته وموارد در آمدي بودجه مورد بررسي قرار گرفت  وبودجه در آمدي با توجه وضعيت سال 98بودجه بصورت انضباتي تهيه شده است .

3-نامه شماره  9617مورخ 97/11/1 شهرداري بسطام مبني بر فروش يك دستگاه كاميون بنز مايلر عراقي مطرح وپس از بحث وبررسي با فروش آن از طريق مزايده ورعايت مقررات وضوابط مالي شهرداري موافقت شد .

 

 

جلسه صد و يازدهم-  1397/12/12

 

1-نامه شماره 11196مورخ 97/12/12 شهرداري بسطام مبني بر مساعدت پرداخت هزينه هاي كفن دفن مرحوم نگين اسدي با توجه به تصوير ما لكيت وساخت مسكن وسكونت پدر مرحوم آقاي اسدي جنب مكان جمعه بازار برابر همشهريان اقدام نمائيد .

2-با توجه به دعوت نامه قبلي از حاج آقاي باقري بخشدار محترم وآقاي حسني رياست محترم ميراث وفرهنگي وگردشگري وصنايع دستي آقايان رفعتي ،نوروزي وفدائي زاده در خصوص مسائل گردشگري واقامت گاهاي بوم گردي ونمايشگاه صنايع دستي مورد بحث وبررسي واقع شد ومطالب ذيل تصميم گرفته شده

به منظور مشكل تكميل را ورودي مجموعه گردشگري كهبد با توجه به قول مساعد فرماندار محترم در شب افتتاحيه پروژه تصميم گرفته شد كه توسط بخشداري واداره ميراث فرهنگي وشورا وشهرداري از محل اعتبارات سال 98 پيگيري لازم بعمل آيد.

در خصوص مشكل بوم گردي هزار يك شب تصميم گرفته شد با توجه به بررسي مجدد طرح جامع شهر امكان متصل به طرح جامع بررسي واقدام شود  .

مورد تشكيل نمايشگاه نوروزي صنايع دستي جنب مجموعه تاريخي امامزاده محمد (ع) داخل پاركينك توسط شهرداري اجرا وهزينه نصب واجاره از آقاي فدايي زاده اخذ شود .

3-با توجه به مراجعات مردمي واخذ پايا نكار پروانه هاي ساختماني ومشكلات سطح زير بنا در حدود 3الي 5متر مربع باتوجه به نما سازي افزايش بناء داشته اند لذا اين شورا موافقت خود را بعد از تشريفات قانوني براي هر طبقه اعلام مي دارد .

 

جلسه صد و دهم-  1397/12/8

 

1-نامه شماره 10816 مورخ 97/12/5 شهرداري بسطام مبني بر طر ح پيشنهادي اصلاح وبازگشايي خيابان 10متري منشعب از خيابان شهيد متحدي به خيابان شهداء پس از بحث وبررسي شورا با طرح ارسالي مخالفت اعلام مي گردد وشورا به منظور بازگشايي خيابان برابر طرح جامع شهر موافقت مي نمايد وهمچنين شورا در خصوص بازگشايي خيابان مورد نظر پس از اجراي كارشناسي وقيمت  گذاري با تهاتر املاك شهرداري موافقت مي نمايد .

2-    نامه شماره 10869مورخ 97/12/5 شهرداري بسطام در خصوص واگذاري اوراق خزانه بر حسب ضوابط شركت بورس وفرابورس مطرح پس اربحث وبررسي لازم با توجه به پايان سال مالي وپرداخت حقوق ومزايا كاركنان وعدم نقدينگي لازم موافقت خود را پس از رعايت ضوابط ومقررات مالي تا سقف دو ميليارد ريال اعلام مي نمايد .

3-نامه شماره 10863 مورخ 97/12/5  شهرداري بسطام در خصوص مجوز فروش املاك مازاد برنياز شهرداري مطرح پس از بحث وبررسي لازم با فروش سه باب مغازه با اخذ نظر كارشناسي رسمي و از طريق مزايده مطابق با ضوابط ومقررات مالي شهرداري موافقت مي نمايد .

4-نامه شماره 10348 مورخ 97/11/24 شهرداري بسطام در خصوص اجاره تعدادي از مغازهاي مجتمع تجاري شاهوار مطرح پس از بحث وتبادل نظر به منظور مساعدت شهروندان شورا با اجاره مغازه هاي از طريق اخذ نظر كارشناسي پس از طي مراحل قانوني موافقت خود را اعلام مي دارد .

 

 

جلسه صد و نهم-  1397/12/5

 

1-نامه شماره 9727مورخ 97/11/14 شهرداري بسطام مبني بر ارسال توافق نامه في مابين ورثه مرحوم رضايي و شهرداري بسطام در خصوص تفكيك پلاك ثبتي 1975/1مطرح شد پس از بحث وبررسي در خصوص مفاد  توافق نامه بعد از رعايت ضوابط ومقررات شهرداري وشهرسازي طي تشريفات قانوني در3ماده و5تبصره مورد تصويب قرار گرفت .

2-نامه شماره 10034مورخ  97/11/13 شهرداري بسطام مبني بر ارسال بودجه پيشنهادي سال 98از نظر در آمد وهزينه بالغ بر 70197000000 ريال كه از مجموع بودجه 4/58 درصد جاري و6/41درصدآن عمراني مي باشد با توجه به اهميت ميزان در آمد شهردار محترم وبودجه حسابداري در جلسه آتي حضور يا بد و همچنين پروژه هاي عمراني پس از بررسي در كميته عمران از نظر الويت پروژه ها ومطالبات پيمانكاران وپروژه ها نيمه تمام در جلسه بعدي مورد رسيدگي قرار گيرد

3-نامه شماره 10882مورخ 97/12/5 شهرداري بسطام در خصوص گسترش چتر حمايتي بيمه واحدهاي مسكوني شهر  مطرح ومورد بررسي واقع شد.شورا با برگزاري مناقصه استعلام بهاء از شركت هاي بيمه اي با در نظر گرفتن ضوابط ومقررات مالي موافقت نمود .

 

جلسه صد و هشتم-  1397/12/1

 

1-با توجه به اصلاحات شهرداري لايحه بهاي خدمات سال 98مورد بررسي واقع شد .

2-نامه شماره 10764مورخ 97/12/1 شهرداري بسطام در خصوص نرخ پيشنهادي كرايه تاكسيها وآژانس هاي سطح شهر بسطام از سال 98 مطرح كه پس از بحث وبررسي مورد تصويب اعضاء واقع ونامه فوق به كميته انطباق ارسال شود .

 

جلسه صد و هفتم-  1397/11/28

 

1-در ادامه بررسي لايحه بهاي خدمات سال 98 شهرداري بسطام مورد رسيدگي واقع شد وموارد نيز بايد اصلاح شود كه به شهرداري عودت داده شد جهت اصلاح قيمت ها.

 

جلسه صد و ششم-  1397/11/24

 

1-حضور تعدادي از كشاورزان در خصوص مشكلات قنات صادق خان ورسيدگي به مسائل مطرح شد وقرار شد كه با هئيت امناءآب صادق خان جلسه اي تشكيل تا مشكلات جمعي كشاورزان حل شود .

2-نامه شماره 9428 مورخ 97/10/23 شهرداري بسطام در خصوص لايحه بهاي خدمات پيشنهادي سال   98                شهرداري بسطام مطرح جهت بررسي به شورا واصل شد قرار شد براي تصويب نهايي لايحه مورد بررسي نهايي قرار گيرد .

3-نامه شماره 6794 مورخ 97/8/7 شهرداري بسطام طرح مشاركت كاشت طرح زعفران كاري مطرح كه با توجه به تعيين تكليف زمين از نظرمالكيت يا اجاره آن طرح به شهرداري عودت داده شده است .

 

جلسه صد و پنجم-  1397/11/14

 

1-نامه شماره 9006مورخ 97/10/10 شهرداري بسطام مطرح با توجه به گذشت واهداءساختمان قديمي در كوچه شهيد كاملي به ستاد نمازجمعه شدواجرا ءتعريض ملك مذكور بادرخواست مالك مبني بر پيش خريد دوقبراز محل ماده هفده موافقت پس از رعايت ضوابط وتشريفات قانوني نظر شورا بلامانع مي باشد .

2-نامه مورخ 97/11/1 آقاي محمد متحدي مبني بر برگزاري جلسات در كتابخانه عمومي جهت هماهنگي بيشتر نامه فوق به شورا فرهنگ عمومي شهر جهت اتخاذ تصميم صورت گيرد.

3-ارسال نامه ساكنين خيابان شهيد رضا چوپان به شهرداري جهت بهسازي ورودي خيابان فوق دربودجه آتي شهرداري.

4-نامه شماره 9153 مورخ 97/10/16 شهرداري بسطام مبني بركمك ومساعدت به رانندگان تاكسي در خريد لاستيك يارانه اي وبرگشت وجه آن طي اقساط 8 ماهه به شهرداري پس از بحث وبررسي شورا بارعايت ضوابط ومقررات مالي اقدام نمائيد.

5-بررسي گزارش سازمان بازرسي عملكرد 94لغايت 97با حضور شهردار ومسئولين دوائر شهرداري مورد بحث وتبادل نظر واقع شد وقرار شد كه ادامه بررسي در جلسه بعدي صورت گيرد .

 

 

جلسه صد و چهارم-  1397/10/16

 

1-نامه شماره 216795مورخ 97/9/27 سازمان بازرسي استان سمنان مطرح وقرار شد تصوير نامه به شهرداري جهت پيگيري واقدام برابر مصوبات شوراي اسلامي انجام وهمچنين تصوير نامه آقاي محمود احمدي نيز پيوست به شهرداري ارسال مي شود .

2-با توجه به نزديكي سال نو به جهت رفاه حال همشهريان بازار هفتگي در روز چهارشنبه تشكيل شوداز شهردار تقاضا ي پيگيري ودعوت از كسبه وبا چاپ بنروتبليغات لازم  اقدام نمايد .

3-نامه شماره 14838/1/5025 مورخ 97/10/16 در خصوص نواقص جلسات شماره 98/100/101شورا مطرح شد وشهرداري اعلام شد كه تقسيم نامه رسمي بين مالكين از آقاي جواد محمدي اخذ وبه فرمانداري ارسال شود و  همچنين با توجه به اينكه حاج آقاي اشرفي متولي موقوفه مدرسه شاهرخيه متولي خاص مي باشد ضمناًشهردار در اين جلسه اعلام كرد با مدير كل اوقاف هماهنگ شده است ولايحه عوارض سال 98شهر بسطام به اعضاء رئيس شورا رسيد وارسال مي گردد.

4- نامه شماره 9268مورخ 97/10/18 شهرداري بسطام در خصوص تعريض پلاك 2099/1مطرح وتوافق شهرداري با مالكين در 3بند پس از طي تشريفات قانوني وضوابط مقررات به تصويب رسيد .

 

جلسه صد و سوم-  1397/10/11

 

1-حضور چند نفر از همشهريان در جلسه و ارائه مطالب و مسائل و انتظارات مردم و موضوع پيگيري مصوبه شهرستان توسط شورا و مطالب ديگر از ثبت جهاني و ساخت و سازي آرامگاه بايزيد بسطامي پيگيري تامين زمين جهت ادارات و موارد شهري و نامگذاري محلات و كوچه براساس خواسته اهالي كوچه احداث لاين دوچرخه سواري و جاده سلامت جهت پيادروي بهسازي مقابل آب انبار احمدي، سگ هاي ولگرد با اداره دامپزشكي اصلاح خيابان بارو و بهسازي ديوار بارو اداره ثبت اسناد املاك شهر تقاضا شد پس جلسات اطلاع رساني شورا و مردم و همچنين برخورد خدام افتخاري در صحن امامزاده محمد(ع)و پياده روسازي دادگاه تا پژوهشسرا مطالب فوق ابتدا توسط همشهريا ن محترم بحث شد و سپس اعضاء شورا به صورت موردي پاسخ هاي لازم داده شد و قرار شد موارد ذيل پيگيري لازم توسط شورا انجام شود. 
 
 جلسه صد و دوم-  1397/10/10

 

1- درخصوص عملكرد شهرداري بحث و بررسي صورت پذيرفت و قرار شد كه جلسه فوق العاده ديگر با حضور شهردار تبادل نظر گردد.

2-نامه شماره 8590 مورخ 97/10/4 شهرداري بسطام درخصوص مجوز اخذ مبلغ 400000 ريال جهت كشتار شتر مرغ در كشتارگاه با لحاظ نمودن موارد بهداشتي برابر ضوابط و مقررات مالي و تشريفات قانوني بلامانع مي باشد و در لايحه عوارض خدمات سال 98 لحاظ گردد.

3-نامه شماره 8828 مورخ 97/10/5 شهرداري بسطام درخصوص هزينه سالن مديريت بحران تا سقف 150000000 ريال از نظر شورا پس از رعايت ضوابط و مقررات مالي و تشريفات قانوني بلامانع مي باشد و در اصلاح و متمم بودجه پايدار نمائيد.

 

جلسه صد و يكم-  1397/10/9

 

1-نامه شماره 14186/1/5025 مورخ 97/10/5 فرمانداري مطرح و موارد خواسته شد جهت تفكيك و تعريض آقايان رفعتي و ورثه مرحوم حاج حسني از طريق شهرداري به فرمانداري ارسال شده است.

2-ادامه بررسي لايحه عوارض سال 98كه طي نامه شماره 6832مورخ  97/8/12 با حضور كارشناس درآمد شهرداري مورد بررسي بشرح ذيل قرار گرفت.

2-1عوارض كسب و اصناف سال 98كمتر از 10درصد افزايش دارد و اعداد به منظور سهولت در سيستم اعداد رند شده است.

2-2- عوارض صدور پروانه ساختمان بدون هيچ تغيير مي باشد.

3-2- عوارض تفكيك اراضي ماده 101برابر ضوابط سال گذشته مي باشد.

4-2- جدول محاسبات ارائه بهاء خدمات برابر ضوابط سال گذشته مي باشد.

5-2- عوارض مربوط به اخذ عوارض آتش نشاني برابر سال گذشته مي باشد.

6-2- نحوه تقسيط بدهي موديان به شهرداري برابر جدول سال گذشته و همچنين اقساط موديان بالاتر از 100ميليون ريال تا 36ماهه تقسيط شود.

7-2- جدول ارزش معاملاتي ساختمانها موضوع تبصره 11ماده صد قانون شهرداريها در سال 98به ميزان ده درصد افزايش مبلغ دارد.

3-لايحه عوارض پس از بررسي و مذاكره مورد تصويب شورا واقع و يك نسخه از عوارض سال 98 جهت بررسي لازم به فرمانداري ارسال مي گردد.

4-پيرو نامه شماره 413 مورخ 97/5/25 شهرداري بسطام درخصوص طرح فرهنگسرا و خانه فرهنگ بسطام  موكداً شهرداري اعلام شود كه استعلام ها از مراجع قانوني اخذ و سپس آغاز كار و تداوم برنامه داشته باشند.

5-نامه شماره 8743 مورخ 97/10/8 شهرداري بسطام درخصوص آماده سازي خيابان بارو شمالي به مبلغ 200000000ريال مورد تاييد شورا واقع و قرار شد كه شهرداري در اصلاح متمم بودجه پايدار نمايد.

 

جلسه صد-  1397/10/5

 

1-برنامه هزينه وظيفه عمران شهري با 51درصد نسبت به بودجه عمراني سال 97 انجام شده است. با توجه به ميزان درآمد بودجه در 9ماهه مي بايست كه حداقل 73درصد بودجه عمراني تا اين تاريخ انجام مي شد و از طرفي پروژه هاي عمراني بودجه مصوب انجام نشده است و كارهاي جديد صورت پذيرفته است شايسته است انضباط مالي در دستور كار شهرداري قرار گيرد.

2-برنامه ديون عمراني نيز 38درصد بودجه مصوب پرداخت شده كه طبق برنامه بودجه تا سقف 73درصد بودجه تحقق نيافته است.

3-نامه شماره 8721 مورخ 97/10/4 شهرداري بسطام مطرح و مورد بررسي قرار گرفت شد با توجه به تشويق نويسندگان همشهري نسبت به خريد 50جلد كتاب عكس هاي مجموعه تاريخي بسطام به مبلغ 30000000ميليون ريال برابر صورت خريد از محل اعتبارات فرهنگي بودجه شهرداري اقدام گردد.

4-نامه شماره 8671 مورخ 97/10/4 شهرداري بسطام درخصوص مساعدت با آقاي جواد محمدي مالك مشاع و با داشتن تقسيم نامه بين مالكين مشاع و به منظور مساعدت اخذ سند شش دانگ از طريق ماده 147 اداره ثبت اسناد كه نياز بر اجراي سقف اول و احداث بناء مي باشد شهرداري نسبت به مجوز ساخت در مدت معين و اخذ تعهد لازم از نامبرده پس از طي تشريفات و مراحل قانوني پيشنهاد شورا به منظور مساعدت اعلام مي گردد.

 

جلسه نود و نهم-  1397/10/2

 

1-در اين جلسه قسمت درآمد بودجه شهرداري 86 درصد از بودجه سال 97 تاكنون تحقيق يافته در اين قسمت برنامه هاي در آمدي بودجه بررسي شدو نهايت جاي تقدير و تشكر از شهردار و كاركنان دارد.

2-و بررسي اجمالي هزينه ها و هزينه جاري وظيفه خدمات اداري با 5/67درصد نسبت بودجه سال 97 انجام شده است.

3-و همچنين هزينه جاري وظيفه خدمات شهري طبقه برنامه هاي بودجه 9/76درصد به بودجه سال 97 هزينه شده است با توجه به پايان زمان جلسه تصميم گرفته شد موارد هزينه وظيفه عمران شهرداري مورد بررسي قرار گيرد.

 

جلسه نود و هشتم-  1397/09/28

 

1-نامه شماره 7608 مورخ 97/9/1 شهرداري درخصوص اجاره زمين موقوفه مدرسه شاهرخيه بسطام به نمايندگي شهرداري بسطام آقاي يعقوبيان و آقاي فاتح نماينده آقاي اشرفي متولي موقوفه بشرح قرارداد واگذاري و اجاره 6بند شرط مورد انتقال و 15بند شروط قرارداد با توجه به صرفه و صلاح شهرداري و با رعايت ضوابط و مقررات مالي شهرداري مورد موافقت شورا مي باشد.

2-نامه شماره 6832مورخ 97/8/12 شهرداري درخصوص لايحه عوارض پيشنهادي در عوارض سال 1398پس از بحث و بررسي اوليه تصميم گرفته شد كه نماينده شهرداري حضور يابد و موارد دقيقاً بررسي قرار گيرد.

3-نامه شماره 8513 مورخ 97/9/28 شهرداري بسطام مبني بر ارسال گزارش عملكرد 9ماهه تا تاريخ 97/9/28 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميم گرفته شد جهت بحث تحقيق برنامه ها درآمدي در جلسه بعدي مورد بررسي قرار گيرد

 

جلسه نود و هفتم-  1397/09/25

 

1-درخصوص راه اندازي واحد كوهستان هلال احمر تصميم گرفته شده كه موقت در واحد ساختمان آتش نشاني مستقر تا قسمتي از واحد اداري ساختمان مديريت بحران تكميل و تحويل موقت به هلال احمر به منظور استقرار واحد نامبرده اقدام شود.

2-نامه شماره 8437 مورخ 97/9/26 شهرداري مطرح و تصميم گرفته شد برابر ضوابط مقررات مالي شهرداري از طريق مزايده اقدام شود.

3-نامه شماره 8433 مورخ 97/9/26 شهرداري مطرح شد و تصميم گرفته شد كه ابتدا با قيمت كارشناسي زمين موافق و بايد در توافقات با اداره اوقاف مورد 1340مترمربع اهدائي به منظور توسعه حرم كه قبلاً تحويل شده بود موردتوجه قرارگيرد و همچنين درخصوص پذيره زمين بايد حداقل سهم پذيره موردنظر واقع شود. با توجه به اينكه ساختمان مديريت بحران واحد عمومي و تحويل استانداري مي باشد بايد جلسه با حضور مديركل محترم اوقاف برگزار و تصميم گيري نهايي صورت پذيرد.

 

جلسه نود و ششم-  1397/09/21

 

1-نامه شماره 8211مورخ  21/9/97 شهرداري بسطام در خصوص تعريض وتفكيك ملك ورثه مرحوم حاج حسني تفكيك پلاك ثبتي 6452/2433/1كه با توجه به رعايت به ضوابط ومقررات شهرداري وطي مراحل قانوني مورد تائيد شورا مي باشد ضمناً سه دانگ اين پلاك توافق آن در صورتجلسه 95مورخ 18/9/97به تقاضاي نامه شماره  7385مورخ 27/8/97شهرداري اقدام شده وصرفه وصلاح شهرداري اعلام شده است .

2-با عنايت به اينكه 8ماه ازسال جاري گذشته شهرداري محترم تاكنون گزارش عملكرد را به شورا ارسال ننموده كه طي نامه اي از شهرداري خواسته شده كه در اسرع وقت نسبت به ارسال گزارش عملكرد اقدام نمايد .

 

 

جلسه نود و پنجم-  1397/09/18

 

1-نامه شماره 6859مورخ 97/8/12 شهرداري بسطام درخصوص همسطح سازي آرامستان با توجه به مجوز شماره 150 مورخ 26/2/97 با رعايت مقررات و ضوابط مالي شهرداري و تامين اعتبار در اصلاح و متمم بودجه موردتاييد واقع شد.

2-نامه شماره 8133 مورخ 97/9/18 شهرداري بسطام مبني بر صدور مجوز 2روز ماموريت از تاريخ 97/9/18به تهران جهت پيگيري امور مواد 9و12مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 77/7/28 شوراي عالي اداري.

3-نامه شماره 7385 مورخ 97/8/27 شهرداري مبني بر تعريض و تفكيك زمين پلاك ثبتي 6452/2433/1با توجه به توافق في مابين شهرداري و نماينده متين آقاي رفعتي پس از بحث و بررسي شورا با توجه به صرفه صلاح بودن در 3ماده و 5تبصره پس از رعايت ضوابط و مقررات مالي شهرداري و طي مراحل قانوني بلامانع مي باشد.

4-نامه شماره 8055 مورخ 97/9/18 درخصوص تحويل موقت ساختمان شهرداري به جمعيت هلال احمر شاهرود به منظور استقرار پايگاه كوهستان مخالفت شورا اعلام مي گردد. ضمناً پيشنهاد تحويل قسمت اداري ساختمان سالن مديريت بحران اعلام مي شود.

 

جلسه نود و چهارم-  1397/09/7

 

الف-با توجه به حضور رياست محترم جمهور جناب آقاي دكتر روحاني تاكيد فرمودند كه همشهريان را ترغيب فرمائيم تا حضور گسترده داشته باشند. در ضمن تصميم گرفته شد كه خواسته هاي مردمي و نيازهاي شهري شهر بسطام از طريق مكاتبه اقدام شود.

1-مكاتبه پيگيري و تصويب ارتقاء بخش بسطام به شهرستان و اجراي مصوبه.

2- راه اندازي اداره بهزيستي به منظور تسهيل در امور قشر نيازمند بخش.

3-راه اندازي اداره ثبت اسناد املاك بخش بسطام با توجه به گستردگي بخش بسطام و دادگاه مستقل بخش بسطام

4- ارتقاي نمايندگي تربيت بدني بسطام به اداره تربيت بدني با توجه به پتانسيل هاي موجود دربخش.

5- تكميل سالن ورزشي سه هزار نفري كه با توجه به پيشرفت 30درصدي پروژه.

6- ارتقاء مركز خدمات به اداره باتوجه به اينكه بخش بسطام قطب كشاورزي و دامداري مي باشد به منظوره تسهيل در امور مراجعه كنندگان وتوسعه كشاورزي.

7-راه اندازي و ايجاد درمانگاه تامين اجتماعي با توجه به آمار بيمه شدگان بخش بالغ بر 16000نفر بيمه شده

8-تقاضاي سريع در روند ثبت جهاني مجموعه تاريخي بسطام و خرقان.

9-تقاضاي واگذاري قسمتي از زمينهاي باير مركز تحقيقات مجاور بلوار بسطام شاهرود و به منظور تامين زمين ادارات و نهادهاي شهري

ب-نامه شماره 7470 مورخ 97/8/27 شهرداري بسطام درخصوص مجوز فروش 14شاخه لوله 4 اينچي مستمعل با رعايت ضوابط و مقررات مالي شهرداري بلامانع مي باشد.

ج-نامه شماره 7228 مورخ 97/8/21 شهرداري بسطام درخصوص پيمانكاري نگهباني كارخانه آسفالت با انعقاد قرار داد شهرداري و سازمان هميار شهرداري هاي استان بعد از رعايت ضوابط و مقررات مالي شهرداري بلامانع مي باشد.

 

جلسه نود و سوم-  1397/08/13

 

1-نامه شماره 6932مورخ  97/8/12 شهرداري بسطام درخصوص خانم كنيز رضا شيخ جهت تحويل غرفه بازيافت مورد بررسي واقع شد با توجه به غيربومي بودن و مشكلات اجتماعي بوجود آمدن در سكونت دادن افراد و اموري كه ضميمه سكونت اين افراد در شهر باشد لذا با توجه به جمع جهات از واگذاري به افراد غير بومي خودداري گردد.

 

جلسه نود و دوم- 

 

 جلسه نود و يكم-  1397/07/25

 

1-بازگشت به نامه 6460 مورخ 97/7/25 شهرداري محترم درخصوص درخواست شركت تعاوني توسعه عمران شهرستان شاهرود مبني بر واگذاري اطاقك ورودي پارك شهيد مطهري به آن شركت پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با واگذاري اطاقك به صورت مزايده و مطابق با ضوابط مالي و اداري شهرداري موافقت گرديد كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

2-بازگشت به نامه 6362 درخصوص هزينه هاي تيم فوتسال شهرداري حاضر در ليگ دسته دو فوتسال كشور پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال با احتساب هزينه هاي ضميمه سخت افزاري( از جمله كرايه ميني بوس و كرايه سوئيت ...) و به صورت نقدي موافقت مي گردد كه در اصلاحيه بودجه پايدار گردد و پس از طي مراحل قانوني بلامانع بوده و در ضمن تمام مفاد تفاهم نامه بايد ملاك عمل قرار گرفته شود.

3- بازگشت به نامه شماره 4915 مورخ 97/6/11 درخصوص توافق شماره 4879 مورخ 97/6/7 فيمابين شهرداري محترم و وكيل مالكين پلاك ثبتي 1875واقع در خيابان سرآسياب پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با اين توافق در 3ماده و 5 تبصره موافقت مي گردد با عنايت به صرفه و صلاح شهرداري بودن كه پس از طي قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

 

جلسه نود-  1397/07/22

 

1-طي نامه اي از شهرداري محترم خواسته شد كه هر چه سريعتر طرح توجيهي درخصوص اجراي پروژه زعفران كاري زمين هفده هكتاري تهيه گردد و چون مكاتبه و درخواست ما از جناب آقاي واعظ مهدوي معاون وزير و مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان روستائيان و عشاير با عنايت ايشان موافقت گرديده است هر چه زودتر براي آقاي واعظ مهدوي ارسال گردد.

2-طي نامه به جناب آقاي شبان زاده رياست محترم كميته امداد امام خميني (ره)بسطام خواسته شد كه با عنايت به دغدغه هاي مخاطره انگيز براي همشهريان عزيز از بابت سكونت افراد غيربومي در شهر بسطام از ايشان خواسته شد كه از تحت پوشش قرار دادن اين افراد و همچنين معرفي آنها به شورا جهت هرگونه گواهي خودداري نمايند.

3-بازگشت به نامه 6053مورخ 97/7/14 درخصوص درخواست آقاي محمدعلي رضواني جهت واگذاري قبر فوقاني خانم بي بي دياني با عنايت به شماره 507 مورخ 97/6/17 شوراي محترم درمورد اينكه خانم بي بي دياني را به عنوان بومي و همشهري بسطامي اعمال نمايند، مابقي مبلغ دريافتي را بابت قبر فوقاني لحاظ نموده و قبر  فوقاني را به آقاي محمدعلي رضواني واگذار نمايند.

4-بازگشت به نامه 5874 درخصوص تامين زمين مناسب جهت ساخت حوزه تجميعي سپاه پاسداران در بسطام با توجه به اينكه زمين معرفي شده براي اورژانس (روبروي CNG)مورد نياز قرار نگرفته است لذا اين شورا با معرفي اين زمين به سپاه موافقت مي نمايد و شايسته است كه از نتيجه شورا مطلع نمائيد.

5-طي نامه اي به رياست محترم  اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود خواسته شد با توجه به عدم تعيين تكليف وضعيت زمين استخر شناي بسطام و بدهي هاي چند ساله آن اداره به اين شهرداري و همچنين عدم تخصيص اعتباري براي هئيت هاي ورزشي بسطام از سوي آن اداره و بي توجهي به اين موارد كه ظرف مدت حداكثر يك هفته به تعيين تكليف موضوعات مربوط اقدام و شورا را مطلع نمايند درغير اين صورت شورا رأساً اقدام خواهد نمود وحق اعتراض از شما سلب خواهد شد.

 

جلسه هشتاد و نهم-  1397/07/18

 

1-نامه شماره 5871 مورخه 97/7/9 شهرداري بسطام مبني بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در پارك چغولگير با توجه به قرارداد بهره برداري پارك چغولگير شهرداري با منابع طبيعي و در راستاي طرح مصوب آن با رعايت ضوابط مالي و مقررات شهرداري اقدام گردد.

2- مديرعامل شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران شهرستان و جمعي از اعضاءو هيات مديره شركت در جلسه شورا حضوريافتند و پيرامون نحوه مشاركت و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و...توضيحاتي داشتند.

 

جلسه هشتاد و هشتم-  1397/07/11

 

1-نامه شماره 5634 مورخه 97/7/4 شهرداري بسطام مطرح و مورد بررسي قرار گرفت با توجه به اينكه مزايده املاك دو بار از طريق اعلام عمومي با توجه مجوزهاي قبلي و گزارش صورتجلسات كميسيون معاملات بفروش نرسيده و از طرفي با توجه تقاضاي متقاضي با فروش املاك فوق اشاره در نامه شهرداري برابر ضوابط و رعايت مقررات مالي پس ازطي تشريفات از نظر اين شورا بلا مانع مي باشد.

2- نامه شماره 5587 مورخ 97/7/1 شهرداري بسطام درخصوص تقاضاي حسينيه حسين بن علي (ع) مبني بر تحويل 2سرويس 12متر مكعب ماسه شسته از محل ماده 17از نظر شورا بلامانع مي باشد.

 

جلسه هشتاد و هفتم-  1397/07/04

 

1-پاسخگويي به شهروندان محترم درخصوص موضوع آرامستان و جابجايي آن

2-رونوشت نامه شماره 8503/1/ 5025 مورخ 97/6/21 فرمانداري ويژه شهرستان به معاونت عمراني محترم استان درخصوص كاهش سطح طرح جامع شهر و تضييع حقوق مالكانه تعداد زيادي از مردم نامه اي به همين عنوان جهت تاكيد به معاونت محترم عمراني نوشته شود. 

2-حضور شهردار محترم در صحن جلسه شورا و ايراد گزارش عملكرد شهرداري

 

جلسه هشتاد و ششم-  01/07/1397

 

1- نامه 8850/1/5025  مورخ  27/6/97  فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود  درخصوص بند (1)مصوبه صورتجلسه شماره 81 مطرح و طي نامه اي به شهرداري اعلام شد كه قبل از هرگونه توافق با مالكين مجوز كميسيون ماده پنج اخذ و سپس موضوع به شورا ارسال شود.

2- نامه شماره 891  مورخ 97/2/16 شهرداري درخصوص تصوير پيش نويس توافق با ورثه مرحوم فدايي زاده به منظور نياز توسعه و تعريض خيابان شهداي شمالي و تغيير كاربري پس از اخذ مجوز كميسيون ماده پنج با كليات موضوع برابر ضوابط مالي و شهرسازي موافقت مي شود.

3 - نامه شماره 50480/1/ 5025  مورخ 97/4/23  فرمانداري مطرح ودر خصوص بند يك نامه فوق مبني بر  اجاره ساختمان به مدت سه سال با سازمان مردم نهاد جوانان نصر بسطام  مغاير به آيين نامه مالي شهرداري مي باشد.

4- نامه شماره 5546  مورخ 97/6/31 شهرداري مبني در اختيار گذاشتن حمام به بخش خصوصي با توجه به عدم درآمد حاصل در سال گذشته هزينه آب و برق گاز ونيروي انساني وبا توجه نياز شهر به بهداشت عمومي و ضرورت باز بودن حمام شهرداري با اخذ ضمنانت نامه به مبلغ پانصد ميليون ريال در قبال نگهداري و پرداخت هزينه هاي جاري به بخش خصوصي طبق مقررات و ضوابط مالي شهرداري پس از طي تشريفات قانوني بلامانع مي باشد.

 

جلسه هشتاد و پنجم-  1397/06/25

 

1- باتوجه به حضور تعدادي از شهروندان به نمايندگي از همشهريان در جلسه شوراي شهر و مطالبه اعضاء هيات هاي مذهبي در حسينيه ها و تكايا و با توجه به گذشت يك سال از ابطال مصوبه ارتقاء بخش به شهرستان و عدم پاسخگويي مسئولين و اعضاء شورا، مردم بسطام و عزاداران هيات هاي مذهبي خواستار استعفاي جمعي اعضاي شوراي شهر شده اند لذا با توجه به مكاتبات اين شورا درخصوص اصلاح طرح مصوبه توسط وزارت كشور و فرمانداري شهرستان كه طرح از ناحيه فرمانداري تهيه و ارسال شده بود لذا تاكنون هيچ پاسخي از سوي مسئولين به خواسته بحق ما داده نشده است. گفتني است در صورت عدم پاسخگويي از سوي مسئولين و با توجه جميع موارد مذكور در خصوص عدم پيگيري لازم توسط مسئولين ذيربط مجبور به تمكين خواسته مردم در اولين فرصت خواهيم شد.

2- عطف به نامه شماره 5479 مورخ 97/6/25 درخصوص پلاك كوبي منازل سطح شهر با مشاركت اداره پست شهرستان با عنايت به قرارداد پلاك كوبي شماره 824/7/2108 مورخ 97/6/25 در 10ماده و2تبصره مورد بررسي و تصويب شورا پس از طي تشريفات برابر ضوابط و مقررات مالي شهرداري مورد موافقت قرار گرفت.

3- عطف به نامه شماره 5370  مورخ 97/6/24 پيرامون خواسته آقاي عباسعلي رسولي و مساعدت به نامبرده از محل ماده 17باتوجه به اينكه مرحوم از جوانان ورزشكار شهر بوده پس از طي تشريفات وضوابط مالي مورد موافقت قرار گرفت.

  

جلسه هشتاد و چهارم-  1397/06/21

 

1- عطف به نامه شماره 3394 مورخ 97/4/30 شهرداري درخصوص توافق شماره 2418 مورخ 97/4/28 فيمابين آقاي محمد متحدي و شهرداري بسطام در سه ماده و چهار تبصره پس از بحث و تبادل نظر پس از طي مراحل قانوني برابر ضوابط شهرداري مورد موافقت قرار گرفت.

2- عطف به نامه شماره 4926 مورخ 97/6/6 شهرداري درخصوص واگذاري اجاره بوفه پارك سرآسياب براي مرحله سوم بصورت مزايده عمومي برابر ضوابط ومقررات مالي شهرداري موافقت مي شود.

3- عطف به نامه شماره 5236 مورخ 97/6/20 شهرداري درخصوص اجراي بهسازي و آسفالت كوچه اول شهرك شهيد مطهري با هزينه 120000000 ريال با اولويت اجراي پروژه هاي موجود در بودجه و انجام اين پروژه با تامين اعتبار در اصلاح ومتمم بودجه موافقت مي شود.

 

جلسه هشتاد و سوم-  1397/06/14

 

1- عطف به نامه 4715 مورخ 97/6/3 شهرداري مبني بر تقاضاي مادر شهيد رستميان در خصوص واگذاري دو قبر به صورت امانت در قسمت جديد آرامستان پس از طي مراحل قانوني موافقت مي گردد.

2- عطف به نامه شماره 4831 مورخ 97/6/7 شهرداري با توجه به مجوز شماره 145مورخه 97/2/26 شواري اسلامي شهر درخصوص واگذاري يك امتياز يك سهميه مركز معاينه فني خودرو سبك پس از بحث و تبادل نظر با قيمت پايه يكصد ميليون ريال از طريق مزايده مطلق با ضوابط مالي شهرداري موافقت مي گردد. ضمناً ترجيحاً در قسمت شمالي شهر و بلوار داود ميرباقري پيشنهاد مي گردد.

3- باتوجه به نامه شماره 21951/42/50 مورخ 1397/5/22 مديركل محترم امور شهري و شوراها مبني بر اصلاح و ساماندهي فضاهاي ورودي شهري از شهرداري خواسته مي شود كه هر چه سريعتر نسبت به بهسازي و تخريب ساختمان مخروبه ورثه آقاي حاج شريف شريفي و سايرين از طريق دادگاه نسبت به تملك و آزاد سازي برابر ضوابط و مقررات شهري اقدام نمايد.

3- نامه شماره 7897/1/5025 مورخه 97/6/11 فرمانداري مطرح با توجه به انصراف خانم گلپايگاني موضوع فوق از دستور كار خارج مي باشد.

 

جلسه هشتاد و دوم-  1397/06/12

 

1- نامه شماره 4976 مورخه 97/6/11 شهرداري مبني بر ارسال نامه نماينده محترم شهرستان درخصوص مساعدت لازم در هزينه كفن و دفن خواهر دوشهيد مطرح با توجه به اينكه نامبرده از خانواده محترم ايثار گران بوده برابر هزينه افراد بومي ساكن بسطام هزينه فوق اخذ گردد.

2- نامه شماره 4896 مورخه 97/6/7 شهرداري مبني بر خريداري كمك هزينه لوازم التحرير جهت فرزندان كاركنان شهرداري به منظور ارتقاء بهره وري كارگران و كاركنان تا سقف يك ميليون و دويست هزار ريال تمام به ازاء هر دانش آموز برابر ضوابط مالي و مقررات مالي شهرداري از محل ماده 2بودجه اقدام گردد.

3-  درخصوص تشكيل و برگزاري جلسه ملاقات حضوري نماينده محترم شهرستان و معاونت محترم استاندار و فرماندار محترم و امام جمعه معزز شهر حاج آقاي رضوي تقدير و تشكر بعمل آمد.

 

جلسه هشتاد و يكم-  28/05/1397

 

1- بازگشت به نامه 3523 مورخه 97/5/2 شهرداري بسطام پيرامون توافق في مابين شهرداري بسطام و سركار خانم محترم شريفي درخصوص تعريض پلاك ثبتي 487/1 واقع در خيابان عارف بسطامي به شرح ذيل مورد موافقت شوراي اسلامي واقع گرديد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

(1)مالك 58(پنجاه و هشت متر) از پلاك ثبتي فوق را برابر با طرح تفصيلي به شهرداري جهت تعريض مسير موصوف واگذارنمايد.

(2)شهرداري نسبت به صدور پروانه(واريز عوارض صدور پروانه) در پلاك ثبتي فوق( باقي مانده ملك )مبني بر اينكه ، هم كف 100متر مربع پاركينگ – همكف 15/15متر مربع تجاري طبقه اول 100متر مربع مسكوني –طبقه دوم 100متر مربع مسكوني و طبقه سوم 20/15متر مربع راه پله اقدام نمايد.

(3)چنانچه مالك در خواست اضافه بنا داشته باشد موظف به پرداخت حقوق شهرداري است.

(4)اين توافق از تاريخ عقد 96/9/15 لغايت 3سال معتبر است.

2- بازگشت به نامه 4091 مورخه 97/5/7 پيرامون در خواست اهالي و ساكنين كوچه شهداي جنوبي سوم مبني بر بهسازي اين كوچه پس از بحث و تبادل نظر در صحن شوراي شهر با اجراي كانيو و آسفالت كوچه مذكور با برآورد مبلغ 100000000(صد ميليون ريال) موافقت گرديد كه مي بايست توسط شهرداري در متمم بودجه پايدار و پروژه مذكور اجرا گردد.

 

جلسه هشتادم-  24/05/1397

 

1- عطف به نامه 4389 مورخه 97/5/24 آن شهرداري، پيرامون استرداد مبلغ واريز شده با عنايت به اصلاح پروانه، با پرداخت مابه التفاوت فيش واريزي به خانم فاطمه السادات حسيني مالك پلاك ثبتي 1-282-3203 موافقت مي گردد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

2- بازگشت به نامه شماره 4034 مورخه 97/5/17 پيرامون استرداد وجه واريزي آقاي محمد خليلي با عنايت به نامه شماره 594 مورخه 96/8/30 اتاق اصناف محترم بسطام مبني بر عدم صدور پروانه كسب به نامه آقاي خليلي، پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با بازپرداخت وجه واريزي جهت صدور و پروانه كسب نامبرده موافقت گرديد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

3- عطف به نامه شماره 3869 مورخه 97/5/10 پيرامون ساماندهي مشاركت هاي اجتماعي در محلات شهر با ايجاد سراي محله توسط آقاي دانيال فدائي زاده، پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با درخواست نامبرده در چهارچوب ضوابط مالي و اداري شهرداري موافقت به عمل مي آيد كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

4- عطف به نامه شماره 3215 مورخه 97/4/24 آن شهرداري، پيرامون جابه جائي ايستگاه اتوبوس، پس از بحث و تبادل نظر شورا و با توجه به خواسته همشهريان عزيز، خواهشمنديم شهرداري محترم در اسرع وقت نسبت به جابه جائي ايستگاه شماره 2 اتوبوسراني به روبروي درمانگاه اقدام نمايد.

5- با توجه به سرمازدگي باغات كشاورزان در بسطام و به كما رفتن اقتصاد اين بخش، زندگي روزمره كشاورزان عزيز اين بخش با مشكل جدي مواجه شده است و متاسفانه تاكنون هيچ گونه اقدامي براي جبران خسارات اين عزيزان صورت نگرفته است و آنچه بيش از خسارت سرمازدگي، كشاورزان عزيز را تحت فشار قرار داده است بازپرداخت وام هاي اين عزيزان مي باشد، متاسفانه علي رغم مصوبه دولت محترم مبني بر امهال وام هاي كشاورزان خسارت ديده، بانك ها زير بار اين مصوبه نرفته و به طريق مختلف از اين مصوبه شانه خالي مي كنند و تاكنون مراجعات فراواني از سوي مردم مبني بر قرار گرفتن پرونده هاي بانكي آنها در مسير اجرائيات و حتي ضبط اموال به اين شورا وارد شده است. لذا طي نامه هائي جداگانه به نماينده محترم شهرستان، فرماندار محترم و دبير محترم خانه كشاورز استان، خواستار پيگيري اين مشكل و برداشتن اين بار سنگين از دوش كشاورزان شديم.

 
 جلسه هفتاد و نهم-  1397/5/21

 

1- حضور آقاي نوروزي و مادر گرانقدر و ارائه مشكلات ايجاد شده براي ملك ايشان.

2- بازگشت به نامه 3335 مورخ 97/4/27 شهرداري به اطلاع مي رساند پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا و بررسي موضوع، مشروط به موارد ذيل مورد موافت شورا قرار گرفت

الف) هيچ گونه رابطه استخدامي و تعهدي براي استخدام افراد مورد نظر نباشد.

ب) كليه موارد مالي در چهارچوب مقررات مالي شهرداري باشد.

ج) واگذاري امور فرهنگي و فرهنگسرا پس از استعلام از كليه مراجع قانوني صورت گيرد.

د) واگذاري فرهنگ سرا در غالب بنر و اطلاعيه به سمع و نظر همشهريان رسيده و پس از بررسي شرايط متقاضيان فرد اصلح انتخاب شود.

3- عطف به نامه شماره 4041 مورخ 97/5/17 پيرامون واگذاري يك رشته پل هوائي عابر پياده واقع در بلوار امام خميني(ره) مقابل آموزش و پرورش جهت تبليغات به مدت يك سال شمسي از طريق مزايده به صورت اجاره بها حسب شرايط تعمير و نگهداشت اداره پايانه استان، پس از بحث و تبادل نظر شورا با اين امر موافقت مي گردد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

4- عطف به نامه 4268 مورخه 97/5/21 شهرداري پيرامون مشاركت در توليد برنامه تلويزيوني شهر به شهر پس از بحث و تبادل نظر از نظر اين شورا بلامانع مي باشد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

5- بازگشت به نامه 3816 مورخه 97/5/9 شهرداري با نظر به كارشناسي جهت يك سال شمسي مبلغ هشت ميليون و چهارصد هزار ريال و نظر به تعهد خريد يك امتياز برق به نام شهرداري و حصار كشي، از نظر شوراي شهر بلامانع تشخيص داده شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

6- بازگشت به نامه 4118 مورخ 97/5/17 پيرامون درخواست آقاي ناصر رضواني پيرامون آژانس مسافرتي، واگذاري امتياز آژانس پس از انجام تبليغات در سطح شهر و برگزاري مزايده عمومي، از نظر شوراي شهر بلامانع مي باشد.

 

جلسه هفتاد و هشتم-  1397/5/10

 

1- بازگشت به نامه 3848 مورخ 97/5/9 شهرداري، با درخواست ماموريت شهردار به مدت دو روز با خودروي اداري از تاريخ 97/5/9 موافقت گرديد.

2- به پيوست تصوير درخواست آقاي فدائي زاده با كدملي[ارائه شده]، احدي از كشاورزان بسطام، با عنايت به اينكه نامبرده در راستاي شعار سال و منويات رهبر معظم انقلاب قصد ايجاد اشتغال و بهبود وضعيت موجود باغ خود را دارد، لذا طي نامه اي به مهندس قاسمي رياست محترم جهاد كشاورزي شهرستان شاهرود، درخواست نموديم تا صدور مجوزهاي قانوني، مساعدت لازم را با نامبرده داشته و درصورت صلاحديد نسبت به اعطاي مهلت به نامبرده، دستور لازم را مبذول فرمايد.

 

جلسه هفتاد و هفتم-  1397/5/7

 

1- حضور آقاي شفقي در صحن شورا شهر و گفتگو پيرامون حياط قديمي ايشان در محله قلعه.

2- حضور آقاي بايزيدي در جلسه شوراي شهر و گفتگو پيرامون مجموعه پارك سرآسياب.

3- بازگشت به نامه 167مورخه 97/1/18 پيرامون نحوه واگذاري دستگاه خودپرداز، پس از بحث و تبادل نظر در شورا با خريد دستگاه خودپرداز توسط شهرداري موافقت نشد، از آنجا كه اين خريد به صرفه و صلاح شهرداري نمي باشد چنانچه بانك شخصاً تمايل به واگذاري دستگاه را دارد از نظر اين شورا بلامانع مي باشد.

4- عطف به نامه شماره 2225 مورخه 97/3/20 مبني بر تصويب تفريغ بودجه سال 97 به استحضار مي رساند طي نامه شماره 134مورخ 97/4/17 مورد تصويب شورا واقع شده است لذا شايسته است شهردار محترم نسبت به تهيه مقدمات اخذ حسابرس رسمي جهت انجام حسابرسي پيگيري لازم را مبذول فرمايد.

5- عطف به نامه شماره 3126 مورخه 97/4/23 پيرامون ارائه گزارش اقدامات شوراي اسلامي شهر در سال هاي 78 لغايت 86،به استحضار مي رساند در اين سال ها توسط دائره حراست شهرداري كار روابط عمومي و اطلاع رساني به شهروندان انجام مي شد لذا شايسته است شهرداري محترم ترتيبي اتخاذ فرمائيد آنچه در آرشيو موجود مي باشد گردآوري و جمع بندي لازم صورت گيرد.

6- بازگشت به نامه 3060 مورخه 97/4/20 شهرداري پيرامون درخواست سركار خانم نرگس ايماني مدير عامل شركت توليدي فدك براي سالن مديريت بحران پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا مصوب گرديد پس از طي مراحل قانوني و ضوابط مالي شهرداري و اخذ مجوز از مديريت بحران استانداري، شهرداري اقدامات لازم را مبذول فرمايد.

7- بازگشت به نامه شماره 3512 مورخه 97/5/2 شهرداري، پيرامون تهاتر دفن زباله هاي شهري با مصالح آسفالت في مابين شهرداري بسطام با شهرداري شاهرود جهت سنوات 92 لغايت 96 پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا در قالب آئين نامه مالي شهرداري از نظر اين شورا بلامانع تشخيص داده شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

8- عطف به نامه 3397 مورخه 97/4/30 شهرداري پيرامون درخواست مالكين واقع در بلوار امام خميني(ره) كوچه جنب كارخانه نمك نسبت به اجراي پخش آسفالت معبر فوق با سي درصد مساعدت پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با اين مساعدت موافقت شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

9- بازگشت به نامه 334 مورخه 97/1/21 شهرداري و پيرو نامه معاونت امور عمراني استانداري سمنان درخصوص پاداش پايان سال، شايسته است شهرداري محترم نسبت به پرداخت پاداش اقدام لازم را مبذول فرمايد.

10- بازگشت به نامه 3349 مورخه 97/4/28 شهرداري پيرامون تهيه مستند تبليغاتي با تاكيد بر پخش در شبكه تلويزيوني پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با مبلغ چهارصد ميليون ريال 400000000 در چهارچوب آئين نامه مالي شهرداري موافقت شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ شد.

11- عطف به نامه 3453 شهرداري، مبني بر افزايش 2 متر از طرفين خيابان شهيد مفتح در طرح جديد جامع تفصيلي به استحضار مي رساند پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با توجه به نياز توسعه معابر شهري در محدوده مركزشهر، ضمن تائيد طرح جامع به دليل افزايش عبور مرور و ترافيك سطح شهر شايسته است شهرداري محترم از هم اكنون به متقاضيان برابر طرح جديد پاسخگو باشد.

 
 جلسه هفتاد و ششم-  1397/4/31

 

1- به پيوست تصويرنامه آقاي حسني نماينده ورثه حاج عباسعلي پيرامون جوي آب انتهاي شهرك آيت ا... حسني طي نامه اي به شهردار محترم خواستار رسيدگي به اين موضوع و اقدام لازم شديم.

2- عطف به نامه شماره 3133 مورخه 97/4/20 شهرداري پيرامون نصب دوربين هاي نظارتي و ترافيكي در سطح شهر پس از بحث و تبادل نظر در شورا و باتوجه به ضرورت امر با رعايت ضوابط و مقررات مالي شهرداري از نظر شورا بلامانع تشخيص داده شد كه مي بايست توسط شهردار در اصلاح متمم بودجه نيز پايدار گردد.

 

جلسه هفتاد و پنجم-  1397/4/27

 

1- در اين جلسه مصوبه اي نداشتيم.

2- حضور پيمانكار محترم نورپردازي دالان بهشت در صحن شوراي شهر و گفتگو پيرامون مشكلات ايجاد شده

3- حضور آقاي مهندس عادل مدير پايگاه ميراث بسطام و بحث و تبادل نظر پيرامون مشكلات ايجاد شده در مسير ثبت جهاني مجموعه تاريخي بسطام

 

جلسه هفتاد و چهارم-  1397/4/24

 

1- حضور آقاي مصدري و مهندس نوروزعلي در جلسه شوراي شهر

2- حضور آقاي مولائي در جلسه شوراي شهر و گفتگو پيرامون مشكلات مالياتي ايشان

3- بازگشت به نامه 3231 مورخ 97/4/24 شهرداري مبني بر درخواست خانم مريم گلپايگاني؛ شايسته است شهرداري محترم نسبت به برگزاري مزايده عمومي و كارشناسي قيمت اجاره محل مذكور اقدام نمايد.

4- بازگشت به نامه 3106 مورخ 97/4/20 شهرداري بسطام پيرامون زيباسازي محيط شهري(نقاشي ديواري) به مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال پس از طي مراحل قانوني و در چهارچوب مقررات شهرداري از نظر اين شورا بلامانع است كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

 

جلسه هفتاد و سوم-  1397/4/17

 

1- مصوبه اي در اين جلسه نداشته ايم

الف – حضور آقاي ابراهيمي در صحن شوراي اسلامي و گفتگو پيرامون اصلاح جوي آب جنب استاديوم خاكي آموزش و پرورش.

ب- حضور آقاي بخشي رياست محترم اداره اوقاف و امور خيريه بسطام و همراهان در صحن شوراي اسلامي شهر و بحث و تبادل نظر پيرامون مشكلات ايجاد شده براي زمين هاي وقفي شهرداري از سوي اداره اوقاف از جمله سالن مديريت بحران، پارك اكوتوريسم، مجموعه كهكشان و...

 

جلسه هفتاد و دوم-  1397/4/13

 

1- حضور آقايان مهندس نوروزعلي و مصدري در صحن شوراي شهر بسطام و بحث و تبادل نظر پيرامون پروژه واحدهاي تجار ي ميدان بار

2- عطف به نامه شماره 957 مورخ 97/2/11 شهرداري، مبني بر ارسال تفريغ بودجه سال 96 ضمن تقدير از تلاش هاي شهرداري مبني بر تحقق كامل اصلاحيه و متمم بودجه سال 96، پس از بحث و بررسي در جلسات متوالي مورد تصويب شوراي اسلامي قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- به پيوست تصوير درخواست آقاي محسن خدامي برادر شهيد بزرگوار جواد خدامي باعنايت به اينكه فاقد شغل مي باشد و مورد وثوق اين شورا مي باشد و با توجه به درخواست ايشان پيرامون اخذ امتياز دفتر پليس+10طي نامه اي به نماينده محترم شهرستان هاي شاهرود و ميامي دكتر حسيني درخواست مساعدت لازم در اين باره را نموديم.

4- به پيوست تصوير تقاضاي آقايان محمدعلي رضائي، محمد رضائي و حسن بابامحمدي از بازنشستگان محترم شهرداري مبني بر اخذ حق سنوات ايشان، طي نامه اي به شهردار محترم، خواستار اتخاذ تدابيري براي تسويه حساب با اين عزيزان در اسرع وقت شديم.

5- به پيوست درخواست هاي مدير دبيرستان 17شهريور، مدير پژوهشگاه معلم، رئيس كانون شهيد مفتح، مبني بر درخواست همياري از طرف شوراي اسلامي شهر بسطام مقرر گرديد از محل ماده 17به هر كدام دويست هزار تومان همياري پرداخت گردد.

6- در راستاي احياي موقوفات شهر بسطام و زنده نگهداشتن فرهنگ وقف در سطح شهر بسطام طي نامه اي از رياست محترم اداره اوقاف و امورخيريه شهر بسطام دعوت نموديم در جلسه مشترك در محل سالن جلسات شوراي شهر بسطام حضور يابد.

7- عطف به نامه 4326/97/1 مورخ 97/3/7 مبني بر اعلام اعضاي كميته كار به اداره كل مسكن و شهرسازي استان سمنان، آقايان محسن حسني و احسان احمدي اعضاي شوراي شهر به منظور شركت در كميته كميسيون ماده پنج معرفي مي شوند.

 

جلسه هفتاد و يكم-  1397/4/10

 

1- ضمن تقدير از شهرداري محترم بابت تعطيلي غرفه پارك سر آسياب، با توجه به اتمام قرارداد في مابين شهرداري و بخش خصوصي پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا، به استحضار شهردار محترم مي رساند جهت انجام مزايده اجاره جديد غرفه پارك سرآسياب علاوه بر رعايت ضوابط مالي شهرداري، نكات ذيل درنظر گرفته شود:

الف) نظافت نمازخانه و باز بودن اول وقت نمازهاي يوميه

ب) نظافت كلي سرويس بهداشتي روزانه و نظارت بر آن

ج) برنده مزايده بايد ابتدا مجوز بهداشت و اماكن خود را تحويل شهرداري نمايد.

د) نظافت و نظارت كلي بر محيط مجموعه پارك سرآسياب

و) پرداخت هزينه برق و آب مصرفي مجموعه غرفه پارك

2- باتوجه به خواسته شهروندان پيرامون جابه جايي ايستگاه شماره 2 اتوبوسراني به مقابل درمانگاه شايسته است شهرداري محترم براي تسهيل در جابه جايي مردم، اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد.

3- باتوجه به گذشت زمان قرارداد مشاركت واحدهاي تجاري، اداري جنب كتابخانه بايزيد بسطامي و كوتاهي هاي موجود از جانب سازنده، شايسته است شهرداري محترم موضوع را بررسي ونتيجه را به اين شورا امر به ابلاغ نمايند.

4- حضور آقاي دكتر وليان از انجمن ديده بان طبيعت و همراهان و بحث وتبادل نظر پيرامون مشكلات ايجاد شده از سوي معدن بوكسيت تاش.

5- عطف به نامه شماره 378/م مورخه 97/4/5 متولي محترم موقوفات محمد علي بيك، آيت ا...حاج شيخ مصطفي اشرفي،خواهشمند است شهرداري مقدار تراكم مجاز و غيرمجاز ساختمان هاي شهرك مطهري واقع در جاده گرجي را به متولي محترم موقوفات اعلام نمايد.

6- عطف به نامه شماره 2715 مورخه 97/4/4 شهرداري مبني بر اجاره ساختمان طبقه فوقاني حمام به مدت 3 سال به سازمان مردم نهاد جوانان نصر بسطام با توجه به فعاليت فرهنگي، مذهبي و تربيتي جوانان شهر مورد موافقت اين شورا قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

7- عطف به نامه شماره 2264 مورخه 97/3/21 شهرداري مبني بر انجام برون سپاري امور مربوطه به جمع آوري زباله و ...، با توجه به سابقه ناموفق در گذشته، پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با انجام امور فوق به صورت كار حجمي با نيروهاي بومي موافقت گرديد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

8- عطف به نامه شماره 2353 شهرداري مورخ 97/3/23 مبني بر مساعدت عوارض موصوف صدور پروانه ساختماني موسسه خيريه نور مبين به استحضار مي رساند با توجه به اين كار خداپسندانه موسسه جهت نگهداري كودكان بي سرپرست و تبادل نظر در صحن شورا، با صدور مجوز رايگان، از محل ماده 16 و 17 كمك به موسسات خيريه عام المنفعه موافقت گرديد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداي ابلاغ مي گردد، ضمناً كسري اعتبار در اصلاح متمم بودجه پايدار گردد.

 

جلسه هفتادم-  1397/4/6

 

1بازگشت به نامه 8871 مورخه 96/7/5 شهرداري بسطام پيرامون توافق شماره 83265 مورخ 96/10/19 پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا بادرنظر گرفتن حداقل 5متر به عنوان حياط  از جلوي خيابان سيدابوالقاسم(در عمق درنظرگرفته شود، حياط در اختيار مالك ) در 3ماده و 5 تبصره مورد موافقت قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

2- عطف به نامه 2261 مورخ 97/3/21 شهرداري محترم پيرامون افتتاح حساب در بانك مسكن شعبه بسطام با رعايت ضوابط مالي شهرداري از نظر اين شورا بلامانع مي باشد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

3- عطف به نامه 2737 مورخ 97/3/21 شهرداري بسطام پيرامون برآورد هزينه ساخت المان ميدان امام حسين(ع) و ساخت اين المان به مبلغ 1850000000ريال يك ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با رعايت ضوابط و مقررات مالي شهرداري مورد موافقت قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

 

جلسه شصت و نهم-  1397/4/3

 

1-عطف به نامه شماره 12678/42/50 مورخ 97/4/2 مديركل امور شهري و شوراها مبني بر اصلاح بودجه مصوب در خصوص پيش بيني و تخصيص نيم درصد از درآمدهاي مشمول جهت كمك به كتابخانه ها طي نامه اي به شهرداري  اعلام گرديد كه اقدامات لازم را مبذول فرمايد.

2-با عنايت به اينكه در محدوده شهر بسطام تعدادي از كسبه فاقد پروانه كسبي معتبر مشغول به فعاليت بوده و تعدادي نيز داراي پروانه هاي فاقد اعتبار كه عوارض كسبي وحقوق دولتي را پرداخت ننموده مي باشند، لذا شايسته است از چهارشنبه مورخه  97/4/6 شهرداري محترم نسبت به انجام گشت مشترك با مجمع امور صنفي و ارائه امور نظارت بر اماكن بسطام اقدام ونسبت به پلمپ واحدهاي متخلف در اسرع وقت وفق مقررات اعمال قانون نموده و از نتيجه اين شورا را به صورت گزارش مكتوب مطلع فرمائيد.

3-پيرو نامه 25655/160مورخ 97/3/24 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود پيرامون مشكلات و نواقص بهداشتي در شهرداري، مقتضي است شهرداري نسبت به رفع نواقص اقدام و از نتيجه اين شورا را مطلع نمايد.

-4بازگشت به نامه 2266 مورخ 97/3/20 پيرامون آثار و اقدامات شوراي اسلامي شهر بسطام از سال 1378 لغايت 1386شايسته است شهرداري سريعاً و حداكثر لغايت 97/4/97 اقدام ونتيجه را از طريق واحد روابط عمومي به صورت كتبي به اين شورا اعلام فرمائيد.

 

جلسه شصت و هشتم-  1397/3/27

 

1-باعنايت به نامه 1766 مورخه 97/3/5 درخصوص نامه شماره 8463/4/50 مورخ 97/3/2 معاونت محترم عمراني استانداري درمورد پرداخت فوق العاده عمراني عملكرد مالي سال 95 شهردار محترم به مبلغ 62500000 ريال مورد تصويب و موافقت قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

2-عطف به نامه شماره 1999 مورخه 97/3/9 درخصوص آزادسازي و تملك ملك موقوفه قاسم آباد ميرهاشم با توليت آقاي سيد محمد اسماعيل جلالي جنب شهرك رضوي با عنايت به اجراي مصوبه شوراي ترافيك و احداث ميدان امام رضا و حل مشكل ترافيكي شهرك رضوي مورد تصويب قرار گرفت لازم به ذكر مي باشد كه شايسته است پس از عقد قرارداد با متولي اين شورا را مطلع فرمائيد اين مصوبه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

3-باعنايت به نامه 1337مورخه 97/2/23 با توجه به مرتفع شدن موانع مراحل اجرايي تعريض ميدان امام حسين توافق تائيد شده در شوراي دوره چهارم به شماره 2242 مورخه 95/3/26 و الحاقيه 6818مورخه 95/8/10 و مندرجات نامه 180مورخه 95/4/3 مورد تائيد و تصويب شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

4-نامه شماره 3602/1/5025 كميته محترم تطبيق مطرح گرديد و درخصوص بند يك نامه فوق با توجه به قانون شهرداري ها ماده 99 در خصوص حريم شهر و توسعه احتمالي شهر و منطقه گردشگري سر آسياب اين شورا تاكيد دارد كه شهرداري وفق مقررات اقدام نمايد.

 

جلسه شصت و هفتم-  1397/3/23

 

1-حضور آقايان دكتر رضواني، دكتر يونسيان، آقاي فهيم پور و سركار خانم ابراهيمي، آقاي مومني، آقاي واحدي و آقاي آرامينيان از شوراي سياست گذاري سلامت شهرستان شاهرود و بحث و تبادل نظر پيرامون برگزاري هفتمين همايش سلامت و زندگي با حضور و سخنراني همشهري عزيز بسطامي آقاي دكتر حسني و مصوب گرديد كه از جناب دكتر به نحوه شايسته تقدير و قدرداني گردد.

2-بازگشت به نامه 2071 مورخه 97/3/12 شهرداري پيرامون واگذاري رانندگي گريدر به صورت حجمي به بخش خصوصي پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا با انجام مصاحبه و سير مراحل قانوني از بين نيروهاي بومي بسطام بلامانع تشخيص داده شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري اعلام خواهد شد.

3-بازگشت به نامه 1120 مورخه 97/2/16 پيرامون درخواست مساعدت نمايندگان محترم ستاد يادواره شهداي شهر بسطام پيرامون هزينه مربوط به صدور پروانه ساختماني پرونده 3731 با پلاك ثبتي 5777/1 در جلسه مورخه 97/3/23 مطرح و پس از بحث نظر با عنايت به دستور العمل نحوه هزينه كرد مواد 16و 17بودجه شهرداري در خصوص كمك به موسسات عام المنفعه مورد تصويب شوراي اسلامي شهر بسطام قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

4-پيرو نامه شماره 10223/42/50 مورخه 97/3/13 مديركل محترم امور شهري و شوراها مبني بر اهميت اجراي زيربنائي در محلات هدف باز آفريني شهري، طي نامه اي به شهرداري محترم اعلام نموديم با توجه به مهلت مقرر اقدامات لازم را مبذول فرمايد.

 

جلسه شصت و ششم-  1397/3/20

 

1-در اجراي نامه 8073/42/50 مورخه 97/2/31 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها درخصوص جلسه مشترك و منظم با بخشداران و فرمانداران محترم، اين شورا آمادگي لازم جهت برگزاري اين جلسات را اعلام مي دارد، قبلاً از هرگونه بذل عنايت شما، كمال تشكر و قدرداني را داريم.

2-حضور آقاي ميرباقري و بحث وتبادل نظر پيرامون ساخت مستند گردشگري بسطام.

 
 جلسه شصت و پنجم  -  1397/3/13

 

1-حضور معاون عمراني اداره كل تربيت بدني استان سمنان جناب آقاي دكتر جهانشيري، رياست تربيت بدني شهرستان شاهرود جناب آقاي محمدي و نماينده تربيت بدني بخش بسطام جناب آقاي كلانتري در صحن شورا اسلامي شهر بسطام و گفتگو پيرامون جانمائي زمين چمن مصنوعي، زمين كلوت بسطام، سالن شهيد چمران

2-در اين جلسه ضمن بررسي زمين هاي ارائه شده از سمت شهرداري براي اجراي پروژه زمين چمن مصنوعي در نهايت تصميم گرفته شده زمين پاركينگ شهرداري پشت كلانتري بسطام در اولويت قرار گيرد، وضعيت نامناسب زمين كلوت بسطام و عدم رسيدگي در سال هاي گذشته، مشكلات ايجاد شده براي جوانان در سالن شهيد چمران، وضعيت سالن سه هزار نفري و... از جمله موارد مطرح شده دراين جلسه بودند.

 

جلسه شصت و چهارم  -  1397/3/9

 

1-حضور آقاي صفوي درصحن شوراي اسلامي و گفتگو پيرامون مشكلات ايجاد شده براي ملك ايشان.

2-حضور آقاي جلالي در صحن شوراي اسلامي و گفتگو پيرامون سرمايه گذاري در مجموعه چغو لگير.

3-بازگشت به نامه 1733مورخه 97/3/3 شهرداري بسطام، پيرامون توافق مشاركت احداث واحدهاي تجاري درماني موقوفه كربلائي صادق شهر بسطام، پس از بحث و تبادل نظر در صحن شورا، صورتجلسه  1734مورخه 97/3/2 به شرح ذيل مورد توافق و تائيد شوراي اسلامي شهر قرار گرفت

الف) سهم الشركه موقوفه كربلائي صادق و بنياد توسعه و عمران موقوفات استان، مطابق ماده 5 قرارداد، صرفاً از واحدهاي تجاري احداثي خواهد بود و ساختمان درماني آتي الاحداث جز سهم شهرداري بسطام مي باشد.

ب) بعد اتمام عمليات ساختماني و در زمان افراز قدر السهم طرفين، اگر در هنگام محاسبات مالي قسمتي از مغازهاي تجاري سهم شهرداري باشد مقرر گرديد كل مغازه تجاري به موقوفه مذكور وب نياد توسعه و عمران موقوفات واگذار و در قبال قدر السهم شهرداري از پروژه هاي ديگر مشاركت يا به صورت نقدي تهاتر و تسويه حساب انجام پذيرد.

4-بازگشت به نامه 1863 مورخه 97/3/9 پيرامون واگذاري برخي از املاك مازاد برنياز طبق ارزش معاملاتي و نظريه كارشناس به شرح آدرهاس ذيل بلامانع است.

1) انتهاي خيابان محبت

2) خيابان عدالت

3 و 4) دو قطعه جنب مسكن مهر نگهبان

5) خيابان شهيد متحدي

6) پاساژ تنديس يك باب مغازه

7 و 8 و 9 و 10) چهار باب مغازه جاده مجن جنب ميدان بار شاهوار

11 و 12) دوباب مغازه جاده مجن، مجتمع تجاري شاهوار كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

 

جلسه شصت و سوم  -  1397/3/6

 

1-حضور علي ميرباقري در صحن شوراي اسلامي شهر و بحث و تبادل نظر پيرامون ساخت مستندي از جاذبه هاي گردشگري بسطام

2-عطف به نامه ي 1567مورخ 97/2/30 و باعنايت به بازنشسته شدن نيروها و عدم جذب نيرو در سال هاي گذشته، واگذاري امور نظافت و نگهداري پارك شهيد مطهري به صورت حجمي به بخش خصوصي پس از طي مراحل قانوني و انجام گزينش از نيروهاي بومي بلامانع است.

3-پيرو مكاتبات قبلي و با عنايت به تحقق صددرصدي بودجه سال 96، طي نامه اي از شهرداري محترم تقاضا شد حداكثر لغايت 97/3/25 نسبت به واريز مانده بودجه شواري اسلامي به مبلغ 387000000(سيصدو هشتادو هفت ميليون ريال)سال 96، اقدامات لازم را معمول فرمايد.

4-عطف به نامه 1817مورخ 97/3/6 پيرامون به كارگيري آبياري جهت پارك چغولگير از  طريق مناقصه به صرفه و صلاح مي باشد، لذا با درنظرگرفتن تشريفات قانوني برابر ضوابط مالي شهرداري از نظر اين شورا بلامانع مي باشد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5-بازگشت به نامه  1595 پيرامون جلب نظر موديان خودرو و پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال به صورت جداگانه براي يك دوره شش ماهه به صورت آزمايشي از نظر اين شورا بلامانع تشخيص داده شد، لذا شايسته است شهرداري محترم پس از دوره مذكور نسبت به آناليز اقدام و از نتيجه اين شورا را مطلع نمايد.

 

جلسه شصت و دوم  -  1397/2/30

 

1-حضورآقاي قاسميان در پيگيري وضعيت نامناسب استاديوم خاكي(كلوت بسطام)

2-حضور آقاي ميرباقري و بحث وتبادل نظر پيرامون ساخت كليپ تبليغاتي و گردشگري و مستندسازي براي معرفي هرچه بيشتر شهر نمونه گردشگري بسطام

3-حضور سركار خانم بسطامي از فعالين حوزه گردشگري و بحث و تبادل نظر پيرامون مشكلات حوزه گردشگري و مشكلات شهر بسطام

4-عطف به نامه 4997مورخ 95/6/21 و نامه 719 مورخ 97/2/4 پيرامون توافق نامه شماره 4961 مورخ 95/6/20 في مابين شهردار بسطام و خانم ملكه سعيدي مبني بر تعريض پلاك 2326/1توافق فوق پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا با توافق فوق در 3 ماده و 4 تبصره پس از رعايت ضوابط كميسيون كارگروه امور زير بنائي مورد تصويب شورا قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5-عطف به نامه 8871 پيرامون توافق شماره 8326 مورخ 96/10/19 شوراي اسلامي، شهرداري را موظف به تهيه طرح جهت خيابان سيدابوالقاسم دانسته كه پس از ارائه طرح پيشنهادي شهرداري در صحن شورا، اين توافق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

جلسه شصت و يكم  -  1397/2/26

 

1-عطف به نامه شماره 907به تاريخ 97/2/9 درمورد معرفي عضو كميسيون عمران شورا، آقايان محسن حسني ،علي عباسي،احسان احمدي اعضا ءكميسيون معرفي مي گردند.

2-عطف به نامه شماره 5512 به تاريخ 96/7/11 درخصوص معرفي اعضاء كميسيونهاي مختلف طبق جدول ارائه شده اعضاء كميسيونها معرفي گرديد كه جدول مربوط به پيوست نامه شهرداري به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

3-طي نامه اي از شهرداي محترم  خواسته شد كه با عنايت به اينكه  ورودي بسطام از سمت شمال(جاده آزادشهر )روبه رو پمپ بنزين شهيد كريمي، چهره نامطلوب و ناموزون در ملك مرحوم شريفي به  وجود آمده و موجب نارضايتي عمومي همشهريان عزيز گرديده است لذا شايسته است ضمن اخطار مهلت يك هفته اي به نماينده ورثه نسبت به تخريب در جهت بهبود فضاي شهري اقدام لازم معمول فرمايد.

4-عطف به نامه شماره 1464مورخه 97/2/26 مبني بر صدور مجوز برگزاري نمايشگاه صنايع دستي  وسوغات توسط شركت نمايشگاهي آتا، اين شورا موافقت خود را پس از اخذ مجوز لازم از مجمع امور صنفي و نهادهاي ذيربط و پس از طي مراحل قانوني بلامانع مي باشد.

5-طي نامه اي از شهرداري محترم خواسته شد كه با عنايت به نامه 1007/97/08/231به تاريخ 97/2/5 رياست محترم تامين اجتماعي شعبه بسطام در خصوص مهلت محدود بخشودگي جرائم ،شايسته است با توجه به جرائم بالغ بر 800000000 ريال نسبت به تعيين تكليف بدهي اقدام واز نتيجه اين شورا را مطلع نمايد.

  
 جلسه شصتم  -  1397/2/23
 

 1-دراين جلسه با حضور آقاي دكتر طحوري (فوق دكتراي مديريت صنايع ) در موارد جذب سرمايه گذار و بحث در مورد صنايع تبديلي و مديريت آب وچگونگي استفاده از منابع و پتانسيل موجود در بحث كشاورزي و تاريخچه شهر نمونه گردشگري بسطام بحث وتبادل نظر گرديد و از فرمايشات جناب دكتر استفاده گرديد و مقررگرديد كه ازاين به بعد از پتانسيل جناب دكتر و معلومات ايشان استفاده بهينه گردد.

2-عطف به نامه 1342مورخ 97/2/23 در خصوص تهيه سبد كالا ماه مبارك رمضان براي پرسنل زحمتكش شهرداري براي هر نفر تقريباً 2000000ريال از محل ماده 5بودجه اداري به جهت تشويق به منظور انگيزه كاري در پرسنل ،شورا با اين امر موافقت مي نمايد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

3-عطف به نامه 1322مورخه 97/2/23 در خصوص احداث قبور دوطبقه در قسمت جنوبي آرامستان پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا ،با اين درخواست موافقت گرديد كه اعتبار آن در اصلاح متمم بودجه سال 97پايدار گردد كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

4-با عنايت به نامه 1344مورخه 97/2/23 در مورد همسطح سازي قسمت قديمي آرامستان با هزينه اي برابر با ششصد ميليون ريال از طريق مناقصه موافقت مي گرددكه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

5-عطف به نامه 1265مورخه 97/2/20 در خصوص تعيين حسابرس براساس ماده 44 آئين نامه مالي شهرداري به آن شهرداري نسبت به انجام آگهي مناقصه تعيين حسابرسي سال 1396 آن شهرداري اجازه داده شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

 

جلسه پنجاه و نهم  -  1397/2/16

 

1-عطف به نامه شماره 1020مورخه 97/2/13 بابت سنوات 76 لغايت 77 احدي از كاركنان شهرداري با تقسيم اينكه %7مبلغ سهم بيمه شده از كارمند و 23%تقسيط كارفرما موافقت گرديد كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

2-عطف به نامه شماره 1121مورخه 97/2/16 در خصوص هزينه كفن ودفن خانم زهره عرب اسدي پس از تبادل نظر در صحن شورا با درخواست ذكر شده موافقت مي گردد كه از محل ماده 17پرداخت گردد كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ مي گردد.

3-با عنايت به نامه 906مورخ 97/2/2 در مورد مشكلات نهر آب خيابان شهيد رضاچوپان به مبلغ هشتاد ميليون ريال پس از تعريض ملك خانم آخوندي پس از بحث وبررسي با درخواست فوق موافقت مي گردد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

4-عطف به نامه شماره 906 مورخه 97/2/11 در مورد ساماندهي ورفع مشكلات كانال آب خروجي شرقي بلوار امام خميني (ره)جنب ساختمان آقاي حسن زاده پس از تبادل نظر در صحن شورا با توجه به نياز موجود و رفع مشكل موجود به مبلغ سي ميليون ريال با اين درخواست موافقت مي گردد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

5-با عنايت به نامه شماره 6827 مورخه 96/8/27 در مورد جمع آوري گارديل و نيوجرسي بلوار امام خميني(ره) و تبديل به فضاي سبز با درخواست فوق موافقت گرديد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

 

جلسه پنجاه و هشتم  -  1397/2/5

 

1-بازگشت به نامه 673مورخ 97/2/2 پيرامون رفع مشكلات موجود در عبور ومرور و دفع آبهاي سطحي شهرك رضوي پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا با مبلغ (دويست وسي ميليون ريال 23000000 ريال )موافقت شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد .

2-به پيوست تصوير نامه 1186/1/5025مورخه 97/2/4 فرماندارمحترم پيرامون تهيه گزارش جامعي از آثار ونتايج اقدامات شوراي اسلامي در چهار دوره گذشته طي نامه اي به شهرداري شايسته است از طريق روابط عمومي آن شهرداري اقدام واز نتيجه اقدامات اين شورا را مطلع نمايد .

3-با عنايت به مشكلات پيش آمده در خصوص سالن ورزشي شهيد چمران بسطام طي نامه اي به امام جمعه محترم بسطام حجت الاسلام والمسلمين رضوي تقاضامنديم در صورت صلاحديد دستور تشكيل جلسه اي مشترك با حضور رياست اداره ورزش وجوانان آقاي محمدي ،نمايندگي ورزش وجوانان بسطام آقاي كلا نتري ،بخشدارمحترم بسطام آقاي استيري ،فرماندهي انتظامي بسطام جناب آقاي ساغري ،فرماندهي  گردان وليعصر آقاي يونسيان ،رياست شوراي اسلامي شهر بسطام آقاي شمس ،شهردار محترم بسطام آقاي يعقوبيان ورئيس هيات فوتبال بسطام آقاي ميثم صفاري وپيمانكار سالن آقاي باقري در دفتر امام جمعه محترم جهت رفع مشكل پيش آمده توسط امام جمعه محترم صادر گردد.

4-عطف به نامه 298مورخه 97/1/22 پيرامون مساعدت مالي بخشي از هزينه هاي انجام شده ،پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا به مبلغ هفت ميليون ريال از محل ماده 17 با مساعدت شهرداري موافقت گرديد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

5-عطف به نامه 356مورخه 97/1/26 پيرامون صدور مجوز 5 درصد پيش فروش قبور طبقاتي پس از بحث وبررسي در صحن شورا موافقت شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

6-عطف به نامه شماره 790مورخ 97/2/5 شهرداري و پيرونامه شماره 4205مورخ 96/5/18 پيرامون تفريق بودجه به استحضار مي رساند در جلسه 39شوراي اسلامي شهر دوره چهارم تفريغ بودجه سال 95مورد تصويب قرار گرفته است .ضمن تائيد مجددطي نامه اي تفريغ بودجه سال 95بپيوست 3جلد تفريغ بودجه سال 95 ارسال مي گردد.

7-ضمن تبريك اعياد شعبانيه عطف به نامه شماره 261مورخ 97/1/27 شهرداري مبني بر فراخوان سرمايه گذاري پارك سرآسياب پس از بحث وبررسي در صحن  شورا ،طرح موردنظر سرمايه گذار مناسب محيط پارك سرآسياب شناخته نشده لذا خواهشمند است شهرداري محترم دستور فرمائيد ابتدا توسط شهرداري طرح جامع براي پارك توسط مهندسين معمار تهيه وبه تصويب شوراي رسانيده شود سپس براي اجرا؛به منظور سرمايه گذاري با بخش خصوصي مطابق با قانون مقررات وطبق آئين نامه مالي شهرداري به مزايده گذاشته شود كه اين تصميمات پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

 

جلسه پنجاه و هفتم  -  2/2/1397

 

1-عطف نامه 673مورخ 97/2/2 پيرامون وصول بهاي خدمات هزينه تامين پاركينگ در موارد 6گانه خاص كه امكان تامين پاركينگ نمي باشد به استناد ابلاغيه شماره 1738مورخ 97/1/22 مدير كل محترم برنامه ريزي وبودجه سازمان شهرداريها با پيشنهاد شهرداري موافقت گرديد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ مي گردد.

2-عطف به نامه شماره 441مورخ 97/1/28 پيرامون دريافت خدمات از رانندگان ناوگان باري ،مسافري به استناد ابلاغيه شماره 8427مورخ 9/3/96سازمان شهرداري ها با پيشنهاد شهرداري موافقت شد كه پس از طي مراحل قانوني به آن شهرداري ابلاغ خواهد شد .

3-عطف به نامه شماره 578مورخ 97/2/1 پيرامون توافقنامه ملك ورثه مرحوم ابراهيم شفقي ،پس ازبحث وتبادل نظر در صحن شورا با توجه به صرف وصلاح بودن اين توافق به نفع شهرداري ،با اين توافق در 3ماده و 5تبصره موافقت شد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداي ابلاغ مي گردد.

4-با توجه به اشتغال اكثريت مردم مظلوم منطقه بسطام به كشاورزي و باغباني وبا توجه به سرمازدگي صددرصدي ونابودي كامل تنها محل درآمد مردم بسطام ،طي نامه جداگانه به نماينده محترم شهرستان ،فرماندار محترم،استاندار محترم ،بخشدار محترم ،رياست محترم اداره اطلاعات شاهرود ،رياست محترم جهاد كشاورزي بسطام،رياست محترم جهاد كشاورزي شاهرود ،مدير كل محترم جهاد استان سمنان ،تقاضاي پيگيري تامين و تخصيص كمكهاي بلاعوض براي گذران زندگي امسال اين عزيزان را نموديم .

5-با توجه به اينكه طرح پيشنهادي حريم شهر شاهرود از ناحيه شمال شرق كوه بسطام تا روستاي گرجي در حريم بخش بسطام تداخل نموده است وبراساس ضوابط توسعه حريم شهرها ،بايد حدود تقسيمات سياسي كشوري لحاظ شود طي نامه جداگانه به مدير كل محترم دفتر فني استانداري سمنان جناب مهندس ابك ،جناب آقاي هاشمي فرماندار محترم شهرستان ،جناب آقاي دكتر حسيني نماينده محترم شهرستان،جناب آقاي مهندس استيري بخشدار محترم بسطام ،جناب آقاي بياني رياست محترم اداره اطلاعات شهرستان شاهرود ،با توجه به حساسيت زيادمردم عزيز بسطام ،تقاضاي پيگيري لازم را نموديم .

6-عطف نامه 658مورخ 97/2/2 پيرامون اجراي پروژه آسفالت شركت آلوميناي روستاي تاش با توجه به پيش قرارداد سال 96و شرايط نامساعد جوي در ماه آتي ،با اجرايي پخش آسفالت از قرار هر تن 50000 ريال (پنجاه هزار ريال )وهزينه پخش قير MGاز قرار هر تن 3000000 ريال (سه ميليون ريال)مورد تصويب شوراي اسلامي قرارگرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد .

7-عطف به نامه 433مورخ 97/2/29 شهرداري پيرامون اختصاص سهميه جديد راه اندازي مركز معاينه فني در بسطام پس از بحث وتبادل نظر در صحن شورا، با شرايط راه اندازي مركز جديد با فاصله از مركز قبلي ترجيحاً در قسمت شمالي شهر بسطام سمت جاده ابرسج مورد موافقت قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهدشد.

8-عطف به نامه 342مورخ 97/1/23 شهرداري ،پيرامون دفن اموات با معرفي از ارگان ها ونهادهاي مختلف از قبيل كميته امدادامام خميني (ره)، بهزيستي و ... مقرر شد نسبت به تخفيف 20درصد از محل ماده  17اقدامات لازم صورت گيرد كه پس از طي مراحل قانوني به شهرداري ابلاغ خواهد شد .

9-به پيوست تصوير استشهاد محلي ساكنين محله قلعه بسطام با عنايت به اينكه سكونت تعداد كثيري از اهالي زاهدان و قوميت بلوچ به همراه خانواده هر روز فزوني يافته و گاهاً در خواست هايي مبني بر ساخت مسجد اهل تسنن و ساير تاسيسات و امكانات مرتبط در اين شهر را داشته اند وبا توجه به در گيري هاي روز افزون قومي ،قبيله اي در سطح شهر بسطام ،طي نامه اي به مهندس هاشمي معاون محترم استاندار و فرماندار محترم شاهرود ورياست محترم اداره اطلاعات شهرستان شاهرود خواستار پيگيري ايجاد يك كمپ كارگران فصلي وپيگيري اين اوضاع آشفته شديم.

10-بازگشت به نامه 569مورخ 97/1/30شهرداري با عنايت به اتمام دوره بهره برداري مجري طرح گلخانه پس از بحث و بررسي در صحن شورا ،مقرر شد شهرداري نسبت به انجام مزايده برابر آئين نامه معاملات ومقررات مالي شهرداري اقدام نمايد.

 

جلسه پنجاه و ششم  -  1397/1/26

 

1-حضور خانم دكتر اكبريان و خانم دكتر موفقي و بيان مشكلاتشان در حورزه درمان وپزشكي

2-عطف به نامه 1476/233/97مورخ 97/1/19 مبني بر برگزاري همايش بزرگداشت روز شورا با حضور استاندارمحترم  طي نامه اي به رياست محترم شوراي اسلامي استان سمنان جناب آقاي سيد جواد بيطرف مسائل و مشكلات مرتبط با شهر بسطام اعلام شد،ضمناٌ اين شورا، آمادگي خود را براي ميزباني دوره تابستاني همايش شوراهاي اسلامي استان اعلام مي دارد .

3-طي نامه اي به نماينده محترم شهرستان هاي شاهرود و ميامي جناب آقاي دكتر حسيني شاهرودي، پيرو جلسه مورخ 97/1/23 دفتر ايشان ،خواستار دعوت از استاندار محترم جهت تشكيل جلسه اي مشترك در محل شهر بسطام با حضور نماينده محترم شهرستان ،استاندار محترم فرماندار محترم وهمراهي مدير كل هاي مرتبط به شرح ذيل شديم ،(1)مدير كل محترم سازمان جهاد كشاورزي استان (2)مدير كل محترم اداره ثبت واسناد واملاك استان (3)مدير كل محترم سازمان مسكن و شهرسازي استان (4)مدير كل محترم درمان تامين اجتماعي استان (5)مدير كل محترم اوقاف استان (6)مدير كل محترم ميراث فرهنگي وگردشگري استان .

4-طي نامه اي به شهردارمحترم جناب آقاي مهندس يعقوبيان ،با عنايت به راه  اندازي مجدد كشتارگاه و رفع مشكلات بهداشتي و هزينه كرد سنگين از طرف آن شهرداري، مقتضي است شهرداري ضمن هماهنگي با دامپزشكي شهرستان شاهرود ، با اخطار كتبي به كسبه قصاب سطح شهر بسطام مبني بر كشتار روزانه در محل كشتارگاه، اقدام لازم را مبذول و از نتيجه اقدامات اين شورا را حداكثر لغايت 97/2/10مطلع نمايد .

5-طي نامه اي به شهرداري محترم بسطام، به پيوست تصوير درخواست بانك مسكن شعبه بسطام مبني بر نصب 2عدد بنر تبليغي در شهر بسطام به دليل تشويق و ترغيب همشهريان و كمك به بانك مسكن،مقتضي است شهردارمحترم دستور مساعدت لازم را مبذول فرمايند .

6-نرخ پيشنهادي آژانس ها و تاكسي هاي شهر بسطام در سال 97، به تصويب شوراي اسلامي شهر بسطام رسيد.

 

جلسه پنجاه و پنجم  -  1397/1/22

 

1-طي نامه اي به رياست محترم اداره ورزش جوانان شهرستان شاهرود، ضمن تبريك سال نو، با عنايت به بازديد عمل آمده از زمين ورزشي كلوت بسطام و با توجه به موقعيت جغرافيايي اين زمين  كه در مسير روستاهاي بخش بسطام و همجواري با دانشكده كشاورزي و شهرك رضوي و حوزه علميه و با توجه به اينكه اين زمين به صورت سند شش دانگ در مالكيت آن اداره محترم مي باشد، پيشنهاد گرديد، زمين مذكور به عنوان زمين ورزشي چمن مصنوعي منطقه بسطام مورد امعان نظر قرار گيرد.

 

جلسه پنجاه و چهارم  -  1397/1/19

 

1-حضور مسئولين بانك مسكن شعبه بسطام در صحن شورا و همفكري براي گسترش استقبال مردم از اين شعبه و تعامل شورا .

2- حضور جمع كثيري از تراكتورداران بسطام پيرامون مشكلات عديده سوخت تراكتورها و گلايه شديد اين عزيزان از نحوه پخش گازوئيل در بسطام .

3-حضور آقاي فدائي زاده همشهري عزيز و گلايه از برخوردهاي بد جهاد كشاورزي در ساخت انبار وسايل باغباني در باغ شخصي .

4-حضور آقاي رضواني و پيگيري نامه ايشان در مشكلات ايجادشده جنب پمپ  CNGمورخه 96/10/6

5-طي نامه اي به شهرداري، به منظور رفاه حال مردم بخش بسطام كه به منظور كار و اخذ خدمات به شهر بسطام مراجعه مي نمايند تقاضاي احداث دو سرويس بهداشتي در پاركينگ در جنب نيروي انتظامي مطرح شد.

 

جلسه پنجاه و سوم  -  1397/1/15

 

1-بحث وتبادل نظر پيرامون برنامه هاي اجرا شده در ايام نوروز و برگزاري نمايشگاه صنايع دستي

2-طي نامه اي به شهردار محترم، خواستار اعلام دلايل عدم اجراي نامه هاي شماره 772مورخ 96/12/16 و نامه شماره 876 مورخه 96/12/21 ظرف مدت يك هفته به اين شورا شديم .

3- طي نامه اي به شهردار محترم جناب آقاي مهندس يعقوبيان، ضمن تبريك سال نو، با عنايت به اتمام سال 1396، خواستار واريز مانده بودجه شوراي شهر مربوط به سال 96 به ميزان تحقق بودجه شهرداري در سال 96 تا پايان فروردين ماه 97شديم.

 4- رسيدگي به مراجعات ارباب رجوع چندين مورد.

 

تعداد بازدیدکنندگان امروز 514 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1505 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1019681 تعداد کاربران بر خط 3 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این سایت مربوط به شهرداری بسطام می باشد
Info@Bastam.ir
Powered by DorsaPortal