سوم نوبت درج آگهی:
9265
تجديد آگهي مزايده عمومي(مرحله سوم) پل عابرپياده
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 465-97/5/25شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به واگذاري(بصورت اجاره بها ماهيانه بمدت يك سال شمسي) پل عابرپياده شهرداري واقع در بلوار امام خميني(ره) مقابل آموزش و پرورش را جهت بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي برابر ضوابط فني تعمير و نگهداشت، را از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم و شرايط شركت در مزايده حداكثر تا روز يك شنبه مورخ 1397/10/30در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند. 
 
 
 
 
 
 
1397/10/22 تاریخ ثبت پروژه:
1397/10/30 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal