تجديد مزايده عمومي پل عابر پياده شهرداري
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 465-1397/5/25شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به واگذاري(به صورت اجاره بها ماهيانه به مدت يك سال شمسي)پل عابرپياده شهرداري واقع در بلوار امام خميني(ره) مقابل آموزش و پرورش را جهت بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي برابر ضوابط فني تعمير و نگهداشت را از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم و شرايط شركت در مزايده حداكثر تا روز دوشنبه مورخ 1397/10/10در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند.   

 
 
 
 
 
 
1414/03/06
Powered by DorsaPortal