آگهي مزايده عمومي(مرحله سوم)يك واحدخدماتي
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 361-1397/7/10شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به واگذاري(به صورت اجاره بها ماهيانه به مدت يك سال شمسي) يك واحدخدماتي(واقع در خيابان عارف بسطامي، طبقه فوقاني حمام شهرداري) را از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم و شرايط شركت در مزايده حداكثر تا روز دوشنبه مورخ1397/10/10 در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند. 
 
 
 
 
1414/03/06
Powered by DorsaPortal