اول نوبت درج آگهی:
6546
مزايده يك واحد خدماتي
شهرداري بسطام درنظرداردبه استنادمجوزشماره 361-97/7/10شوراي محترم اسلامي شهرنمونه گردشگري بسطام نسبت به واگذاري( بصورت اجاره بها ماهيانه بمدت يك سال شمسي)يك واحدخدماتي(واقع درخيابان عارف بسطامي طبقه فوقاني حمام شهرداري) را از طريق مزايده اقدام نمايد.متقاضيان مي توانندجهت كسب اطلاعات بيشترودريافت وتحويل فرم وشرايط شركت درمزايده حداكثرتاروزپنج شنبه مورخ1397/08/10درساعات اداري به واحدمالي وامورقراردادها مراجعه نمايند.
1397/08/02 تاریخ ثبت پروژه:
1397/08/10 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal