اول نوبت درج آگهی:
6251
فراخوان بهره برداري از حمام شهرداري
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 597- 1397/7/10 شوراي محترم اسلامي شهر بسطام نسبت به بهره برداري حمام شهرداري (بهره برداري، راه اندازي مبني بر ارائه خدمات به همشهريان حداقل 18ساعت در طي شبانه روز به صورت مداوم) در قبال  پرداخت هزينه هاي جاري اعم از آب، برق، گاز، تعميرات جزئي و...) به مدت يك سال شمسي از طريق فراخوان اقدام نمايند. لذا شايسته است متقاضيان واجدالشرايط پيشنهاد خود را به همراه سپرده شركت در مزايده به مبلغ 10000000 ريال كه مي بايست به حساب سيبا به شماره 3100000152005نزد بانك ملي واريز گردد را حداكثر تا روز پنج شنبه مورخ1397/08/03 درساعات اداري به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.  
 
1397/07/24 تاریخ ثبت پروژه:
1397/08/03 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal