دوم نوبت درج آگهی:
5815
تجديد مزايده بصورت اجاره بها رستوران و بوفه پارك سرآسياب
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 309- 1397/4/12شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به واگذاري( بصورت اجاره بها ماهيانه بمدت يك سال شمسي)رستوران و بوفه پارك سر آسياب از طريق مزايده اقدام نمايد.لذا متقاضيان مي توانندجهت دريافت وتحويل فرم شرايط شركت در مزايده و كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا روز شنبه مورخ1397/07/21 درساعات اداري به واحد مالي و امورقراردادها مراجعه نمايند.  
 
 
 
 
 
1397/07/09 تاریخ ثبت پروژه:
1397/07/21 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal