اول نوبت درج آگهی:
3994
فراخوان تهيه طرح،اخذ مجوز، خريد و اجراي دوربين هاي نظارتي و ترافيكي
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 365-97/5/13 شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام با مشاركت بخش خصوصي نسبت به تهيه طرح و اخذ مجوزهاي مربوطه ،خريد و اجراي دوربين هاي نظارتي و ترافيكي در سطح شهر بسطام در حدفاصل كوه بريده تاسه راهي ابرسج اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجدالشرايط درخواست مي گردد پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري پنج شنبه  1397/5/25 در پاكات دربسته تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. 
1397/05/17 تاریخ ثبت پروژه:
1397/05/25 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal