اول نوبت درج آگهی:
2838
مناقصه امور نظافت و نگهداري پارك شهيد مطهري
 
شهرداري بسطام درنظرداردبه استنادمجوز شماره191-97/3/30شوراي محترم اسلامي شهرنمونه گردشگري بسطام در نظردارد امور نظافت و نگهداري پارك شهيد مطهري را ازطريق استعلام بهاء واگذارنمايد.
 
  

عنوان استعلام

مبلغ(پيشنهادي) بريال

مبلغ تضمين

مدت اجرا

واگذاري امور نظافت و نگهداري پارك شهيد مطهري

000 000 10ريال

يكساله

 
 
1- محل تامين اعتبار:منابع داخلي شهرداري بسطام ميباشد.
2- تاريخ دريافت وتحويل اسناد: استعلام گران واجدالشرايط ميتوانندفرم استعلام را تا پايان وقت اداري شنبه 1397/4/23 به واحد مالي شهرداري مراجعه ونسبت به تحويل مدارك فوق به واحد دبيرخانه شهرداري اقدام نمايند
3- مبلغ سپرده شركت دراستعلام: مبلغ تضمين قيدشده درجدول فوق به شماره حساب سيبا3100000152005 نزد بانك ملي بنام سپرده شهرداري بسطام اقدام يا بصورت ضمانت نامه بانكي دريافت وضميمه برگه پيشنهادقيمت گردد.
4- بديهي است شركت دراستعلام وارائه پيشنهادبه منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناداستعلام بوده وشهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختاراست .
5- سايرشرايط درزمان انعقادقرارداددرج مي گرددوموارد پيش بيني نشده در اين استعلام يا درزمان انعقادقراردادطبق آيين نامه مالي شهرداريها ميباشد.
6- عنوان استعلام  عبارتست از نظافت و نگهداري پارك به صورت روزانه و آبياري فضاي سبز در شش ماهه اول سال همچنين نظافت روزانه دو واحد سرويس بهداشتي .
7- تهيه كليه لوازم وملزومات انجام كاراز جمله جارو ،شيلنگ ،فواره ،مايع دستشويي ،جرم گير و... بعهده پيمانكار مي باشد.تهيه آب وانتقال زباله ها بعهده شهرداري مي باشد.
8- هرس چمن ها و درختان بعهده پيمانكار مي باشد.
9- پيمانكار مي بايست همكاري لازم با نيروهاي شهرداري بعمل آورده و اطلاع رساني به موقع و بصورت كتبي در خصوص نواقص و ايرادات پارك بعمل اورد.
10- پيمانكار مي بايست در شش ماهه ها اول سال نسبت به بكارگيري نيرو در ساعت هاي بعد از ظهر (20الي 1 بامداد )جهت مراقبت و حفظ فضاي سبز و جلوگيري از استقرار مسافران در روي چمن اقدام لازم بعمل آورد.
11- ناظر پروژه مسئول واحد خدمات شهري  ميباشد.كه هرنوع پرداخت وجه  به پيمانكار مستلزم تاييديه ازواحد مذكورميباشد. ضمناً وجوه مربوطه به صورت پرداخت ماهانه مي باشد.
12- ساير شرايط  در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي گردد.
13- حق بهره برداري از بوفه پارك بعهده پيمانكارميباشد.
 
1397/04/13 تاریخ ثبت پروژه:
1397/04/23 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal