1 نوبت درج آگهی:
4590
مزايده اجراي پارك حاشيه اي96/6/9
به استناد مجوز شماره 349- 95/6/18 شوراي اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام و با عنايت به صورتجلسه مورخ 95/11/10 شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان شاهرود، اين شهرداري درنظردارد در معابر پرترافيك شهر و مصوب شده (خيابان هاي طالقاني، شهيدبهشتي، مهديه و پارك سرآسياب) نسبت به اجراي مديريت پارك حاشيه اي با استفاده ازتجهيزات و لوازم سنجش توقف يا از طريق عوامل متصدي(پاركبان) نسبت به مديريت پارك حاشيه اي طبق شرايط عمومي پيمان و شرايط اختصاصي( مدت اجاره /دوره مشاركت/تعيين ميزان قدرالسهم طرفين/تعيين نرخ دريافتي از هر خودرو و...) و آيين نامه مالي شهرداري با مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايد. لذا از اشخاص حقوقي واجدالشرايط تقاضا مي شود درصورت تمايل به همكاري پيشنهادات خود را حداكثرتا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1396/6/15 ارائه نمايند. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتراز شرايط شركت در مزايده با شماره تلفن هاي 32522126-32522700 – 023 با واحد امورقراردادها تماس حاصل نمايند.
1396/06/10 تاریخ ثبت پروژه:
1396/06/15 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal