آگهي مزايده دو باب واحد تجاري
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوزه شماره 228-98/3/21 شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به فروش دو باب مغازه تجاري از املاك واقع در مجتمع تجاري شاهوار و مازاد برنياز خود از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم اسناد و شرايط شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 98/4/16 در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند.
 
 
  
 
1414/09/12
Powered by DorsaPortal