مزايده گل خانه شهرداري
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره31-1398/2/17شوراي محترم اسلامي شهرنمونه گردشگري بسطام نسبت به واگذاري(به صورت اجاره بها ماهيانه به مدت يك سال شمسي) گل خانه شهرداري بسطام كه به صورت محصور مي باشد را از طريق  مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم و شرايط شركت در مزايده حداكثر تا روز يك شنبه مورخ 1398/02/29در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند. 
 
 
 
 
 
1414/07/27
Powered by DorsaPortal