تجديد فراخوان بهره برداري از حمام شهرداري(مرحله سوم)
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 597-97/7/10 شوراي محترم اسلامي شهر بسطام نسبت به بهره برداري حمام شهرداري(بهره برداري، راه اندازي مبني بر ارائه خدمات به همشهريان حداقل 18ساعت در طي شبانه روز بصورت مداوم) در قبال پرداخت  هزينه هاي جاري اعم از آب، برق، گاز، تعميرات جزئي و...) بمدت يك سال شمسي از طريق فراخوان  اقدام نمايند. لذا شايسته است متقاضيان واجدالشرايط  پيشنهاد خود را به همراه سپرده شركت در مزايده به مبلغ  10000000 ريال كه ميبايست به حساب سيبا به شماره 3100000152005نزدبانك ملي واريز گردد را حداكثر تا روز پنج شنبه مورخ 1397/11/18 در ساعات اداري به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.  
1414/04/13
Powered by DorsaPortal