مناسب سازي خيابان سرآسياب براي هدايت آب هاي سطحي مناسب سازي خيابان سرآسياب براي هدايت آب هاي سطحي
عمليات ساخت پل در خيابان سرآسياب براي هدايت آب هاي سطحي و كشاورزي اجرا شد.


در اين عمليات پس از حفاري، پلي در عرض خيابان ساخته شد.
با ساخت پل و هدايت آب هاي سطحي و كشاورزي در ابتداي خيابان سرآسياب، اين گذر مناسب سازي شد.

1396/11/19
Powered by DorsaPortal