رييس آموزش و پرورش بسطام از شهردار قدرداني كرد رييس آموزش و پرورش بسطام از شهردار قدرداني كرد
رييس اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام با اهداي لوح سپاس از شهردار قدرداني كرد.


محمدعلي يعقوبيان اين لوح را به پاس عضويت موثر در شوراي آموزش و پرورش و همكاري با اين اداره دريافت كرد.

1396/02/12
Powered by DorsaPortal