شهرداران
شهرداران از ابتدا تا کنون:
  مدت تصدی
نام و نام خانوادگی شهردار
 از آذرماه 1391  محمدعلی یعقوبیان
 140 ماه  محسن حسنی
 17 ماه  رضا علی بیک اف
 12 ماه  علی اصغر عامری
 24 ماه  محمد علی مددی
 31 ماه  محمد رضا ساکنی
 27 ماه  محمد حسین مزرجی نژاد
 23 ماه  حسینعلی آسا گلسرخی
 22 ماه  مصطفی امینی
 54 ماه  رمضانعلی باقری
 21 ماه  حسین یوسفی
 48 ماه  مصطفی حسنی
 48 ماه  میرشاهی
 -  عبدالباقی نعیمی
 -  محمد حسین امینی
 
Powered by DorsaPortal